آموزش های مرتبط با Joomla!

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Joomla! است که تعداد آن ها 9 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
Joomla! 3 Essential Training: 2 Modules Components Extensions & Templates
Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
Installing and Running Joomla! 3: Local and Web-Hosted Sites
Templating with Joomla! 3 and Bootstrap (2013)
Joomla! 3 Essential Training (2012)