آموزش های مرتبط با Audio Plug-Ins

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audio Plug-Ins است که تعداد آن ها 34 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Audition: Third-Party Plugins
Pro Tools: AudioSuite Plugins
Learning iZotope RX 6
Learning iZotope Neutron
Learning iZotope Ozone
Learning Universal Audio UAD-2/Apollo
Music Production Secrets
Advanced EDM Mixing
iZotope RX 4: Repairing and Enhancing Audio
Learning Cubase Pro 8
Learning Auto-Tune 8
Learning Max for Live
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling
iZotope RX 4 First Look
EDM Production Techniques: Basslines
EDM Production Techniques: Drums
Mixing an EDM Track
Mixing a Modern Jazz Track
Waves Plug-ins: Mixing Techniques
Building a Commercial Soundtrack in Audition
Producing Music for Advertisements
Ableton Live 9 Essential Training
Ableton Live 9 for Live Performance
iPad Music Production: Auria
Audio Mastering Techniques
iPad Music Production: AmpliTube
Audio Foundations: Reverb
Mixing a Hip-Hop and R&B Song in Pro Tools
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Learning Reason 6.5
Mastering for iTunes
Melodyne: Advanced Techniques
Melodyne Studio Essential Training
Remixing a Song in Logic Pro
Logic Pro: Virtual Instruments