آموزش های مرتبط با Logic Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Logic Pro است که تعداد آن ها 24 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Tips and Tricks for Modern Producers
Tips and Tricks for Modern Producers
Logic Pro X Essential Training (2020)
Microphone Techniques: Essentials
Tips and Tricks for Modern Producers
Audio Design for Interactive Projects
Final Cut Pro X & Logic Pro X: 2 Mixing Dialog, Music, and Effects
Final Cut Pro X & Logic Pro X: 1 Audio Post Workflow
Logic Pro X: Virtual Instruments
Learning Vocal Production: Hip-Hop
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Logic Pro
Producing Electronic Music in Logic Pro
A Prolific Music Producer's Workflow for Finishing Tracks
Logic Pro X New Features
Logic Pro X: Mixing and Mastering
Learning Synth Programming: Beyond the Basics
Learning Songwriting: Logic Pro
Learning Synth Programming
Logic Pro X: Making Beats
Get in the Mix with Logic Pro
Logic Pro X Essential Training
New Ways to Create Music with Logic Pro X
Logic Production Techniques: Making Beats
Logic Pro: Mixing a Short Film
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Remixing Techniques: Time Stretching
Remixing a Song in Logic Pro
Logic Pro: Virtual Instruments