آموزش های مرتبط با Moodle

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Moodle است که تعداد آن ها 15 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Moodle 3.9
Moving Your Class Online Quickly and Efficiently
Learning Moodle 3.8
Learning to Teach Online
Learning Moodle 3.6
Foundations of Learning Management Systems (LMS)
Learning Moodle 3.5
Learning Moodle 3.4
Learning Moodle 3.3
Moodle 3.2 Essential Training
Moodle: Assessing Learning
Advanced Moodle: Working with Themes
Learning Moodle 3.1
Moodle 3.0 Essential Training
Moodle 3.0 First Look
Moodle: Advanced Techniques
MoodleCloud: First Look
Moodle Administration Essential Training
Moodle 2.8 Essential Training
Learning Moodle 2.6
Moodle 2.4 Essential Training
Moodle 2.5 Essential Training