آموزش های مرتبط با MySQL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با MySQL است که تعداد آن ها 13 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning MySQL Development
Installing Apache, MySQL, and PHP
MySQL Advanced Topics
First Look: MySQL 8 for Developers
MySQL Essential Training
MySQL Installation and Configuration
Programming Foundations: Databases
MySQL for Advanced Analytics: Tips, Tricks, & Techniques
Databases for Node.js Developers
PHP Tips, Tricks, and Techniques
Database Clinic: MySQL
Linux for PHP Developers
PHP with MySQL Essential Training: 1 The Basics
PHP with MySQL Essential Training: 2 Build a CMS
Installing Apache, MySQL, and PHP
Learning phpMyAdmin
Advanced MySQL and MariaDB
MySQL Essential Training
Learning MySQL Development
PHP with MySQL Essential Training (2013)
PHP with MySQL Beyond the Basics (2009)