آموزش های مرتبط با Microsoft Enterprise Mobility + Security

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Microsoft Enterprise Mobility + Security است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Infrastructure
Microsoft Cybersecurity Stack: Advanced Identity and Endpoint Protection
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Information