آموزش های مرتبط با Nuke

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Nuke است که تعداد آن ها 16 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Add Photorealism with Lens FX
Nuke New Features Consolidated
Nuke Essential Training
3D Tracking and Nuke Compositing
Matte Painting: Environments for Film
NUKE 10 New Features
VFX Keying: Master Course
NUKE NUGGETS Weekly
Compositing Zombies in NUKE
Compositing an Alien Portal in NUKE
Cinema 4D Rendering Tips for NUKE
Compositing a Sci-Fi Force Field in NUKE
VFX Techniques: Creating a CG Flag with Nuke X and Cinema 4D
Nuke 8 New Features
Nuke Essential Training
Creating a Show Open in Nuke X and Cinema 4D
Nuke 7 New Features
Photorealistic Lighting with Maya and Nuke (2012)
Nuke 6.3 New Features