آموزش های مرتبط با Numbers

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Numbers است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Numbers Essential Training
Numbers 4 Essential Training
iWork for iPad Essential Training
Numbers 3 Essential Training
iWork: Workflows and New Features