آموزش های مرتبط با Film Scoring

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Film Scoring است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Omnisphere 2
Richard Gibbs with Bobby Owsinski: Rocking Clubs to Writing Scores
Producing Music for Advertisements
SmartSound Sonicfire Pro 5 Essential Training
Pro Tools: Music Editing for TV and Film
Pro Tools: Filmscoring