آموزش های مرتبط با Laravel

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Laravel است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Laravel 6 Essential Training: II Testing, Securing and Deploying Apps
Laravel 5 Essential Training
Building Laravel and Vue.js Web Apps
Advanced Laravel
Laravel 5.6 New Features
Extending Laravel with First Party Packages
Building RESTful APIs in Laravel
Laravel 5 Essential Training: 1 The Basics
Laravel 5 Essential Training: 2 Testing, Securing, and Deploying
MVC Frameworks for Building PHP Web Applications
Laravel 4 Essential Training (2014)
Learning Laravel 4 (2014)