آموزش های مرتبط با MailChimp

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با MailChimp است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Email Marketing: Strategy and Optimization
Marketing Tools: Digital Marketing
Marketing Tools: Automation
Learning Mailchimp
Marketing Tools: Digital Marketing
OMCA™ Certification for Online Marketing Associate Test Prep
Learning Mailchimp