آموزش های مرتبط با Illustrator Line

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Illustrator Line است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Drawing on the iPad with Adobe Illustrator Line
Learning Adobe's Line and Sketch Apps