آموزش های مرتبط با Photoshop Elements

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Photoshop Elements است که تعداد آن ها 17 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Premiere Elements 2021
Learning Premiere Elements 2020
Learning Premiere Elements 2019
Digital Imaging for Business Professionals
Learning Photoshop Elements 2018
Learning Photoshop Elements 15
Learning Premiere Elements 15
Photoshop Elements 14 Essential Training
Lightroom and Photoshop Elements: Integration
Photoshop Elements 13 Essential Training
Photoshop Elements 12 Essential Training
Learning Photoshop Elements 12
Photoshop Elements 11 Essential Training: 4 Creative Effects & Projects
Photoshop Elements 11 Essential Training: 3 Sharing & Printing Photos
Photoshop Elements 11 Essential Training: 1 Importing & Organizing Photos
Photoshop Elements 11 Essential Training: 2 Editing & Retouching Photos
Learning Photoshop Elements 11
Photoshop Elements 10 Essential Training
Photoshop Elements 10: Quick Fixes
Combining Images with Photoshop Elements 9