آموزش های مرتبط با Windows Server

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Windows Server است که تعداد آن ها 51 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Windows Server 2019: Advanced Networking Features
Securing Windows Server 2019
Windows Server 2019: Deploying Containers
Windows Server 2019: Configure Hyper-V
Windows Server 2019: High Availability
Windows Server 2019: Remote Access Solutions
Windows Server 2019: Storage Services
Windows Server 2019: Active Directory Certificate Services
Windows Server 2019: Implementing Group Policy
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Windows Server 2019: File Services
Windows Server 2019: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Windows Server 2019: Active Directory Enterprise Infrastructure
Windows Server 2019: Installation and Configuration
Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory
Windows Server 2019: First Look
Securing Windows Server 2016: Implementing Threat Detection Solutions
Windows Server Build 1709: First Look
Windows Server 2016: Software Defined Networking Administration
Securing Windows Server 2016: Implementing Workload Specific Security
Securing Windows Server 2016: Securing Network Infrastructure
Windows Server 2016: Active Directory Federation Services
Windows Server 2016: Software Defined Networking Deployment
Windows Server 2016: Deploying Containers
Securing Windows Server 2016: Server Hardening Solutions
Windows Server 2016: Configure Hyper-V
Windows Server 2016: High Availability
Windows Server 2016: Advanced Networking Features
Windows Server 2016: File Services
Windows Server 2016: Remote Access Solutions
Windows Server 2016: IP Addressing
Windows Server 2016: Implementing Group Policy
Windows Server 2016: Storage Services
Windows Server 2016: Active Directory Certificate Services
Windows Server 2016: Active Directory Enterprise Infrastructure
Windows Server 2016: DNS
Windows Server 2016: DHCP
Windows Server 2016: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Windows Server 2016: Installation and Configuration
Windows Server 2016: Install and Configure Active Directory
Windows Server 2012 R2: Configure Identity and Access Solutions
Networking Foundations: Servers
Windows Server 2016 New Features
Windows Server 2012 R2: Implement Business Continuity and Disaster Recovery
Windows Server 2012 R2: Configure a Network Policy Server Infrastructure
Windows Server 2012 R2: Configure File Services
Windows Server 2012 R2: Deploy Manage and Maintain Servers
Windows Server 2012 R2: Configure and Manage High Availability
Managing DNS Essential Training
Networking Foundations: Protocols and CLI Tools
Windows Server 2012 R2: Manage Group Policy
Windows Server 2012 R2: Configure File and Storage Solutions
Windows Server 2012 R2: Configure and Manage Active Directory
Windows Server 2012 R2: Configure Advanced Network Services
Networking Foundations: Network Media (LANs)
Networking Foundations: Networking Basics
Networking Foundations: IP Addressing
Windows Server 2012 R2: Configuring Hyper-V
Windows Server 2012: Create and Manage Group Policy
Windows Server 2012: Install, Configure, and Administer Active Directory
Learning Server Core for Windows Server 2012 R2
Deploying and Configuring Core TCP/IP Services
Windows Server 2012: Configure Basic Microsoft Services
Windows Server 2012: Installation and Configuration
Windows Server 2012 Active Directory: Domain Service Design
Windows Server 2012 Active Directory: File System and Storage
Windows Server 2012 Active Directory: Network Services
Windows Server 2012: Group Policy
Windows Server 2012 Active Directory: Management and Implementation