آموزش های مرتبط با PHP

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PHP است که تعداد آن ها 60 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning PHP
PHP for WordPress
Functional Programming with PHP
First Look: PHP 7.4
Installing Apache, MySQL, and PHP
Laravel 6 Essential Training: II Testing, Securing and Deploying Apps
Learning Symfony 4
Laravel 5 Essential Training
Building Laravel and Vue.js Web Apps
Advanced Laravel
Laravel 5.6 New Features
Extending Laravel with First Party Packages
PHP: Testing Legacy Applications
Building RESTful APIs in Laravel
PHP: Object-Oriented Programming with Databases
Learning Composer, the PHP Dependency Manager
Magento Community Edition 2 Essential Training
PHP: Object-Oriented Programming
PHP Tips, Tricks, and Techniques
PHP: Performance Optimization
Laravel 5 Essential Training: 2 Testing, Securing, and Deploying
Linux for PHP Developers
PHP with MySQL Essential Training: 1 The Basics
PHP with MySQL Essential Training: 2 Build a CMS
PHP Essential Training
API Testing and Validation
Learning Symfony 3
Consuming RESTful APIs in PHP with Guzzle
Installing Apache, MySQL, and PHP
MVC Frameworks for Building PHP Web Applications
Drupal 8: Configuration Management
Ajax with PHP: Add Dynamic Content to Websites
PHP: Test-Driven Development with PHPUnit
Learning CodeIgniter 3
WordPress: Understanding Custom Plugins with PHP
Building APIs in PHP Using the Slim Micro Framework
Building APIs in PHP Using the Silex Micro Framework
Advanced PHP
PHP: Resizing and Watermarking Images
PHP: Clean URLs on Apache Server
PHP: Strict Data Types
PHP 7 New Features
Easy PHP Projects: Time Zone Conversion
PHP: Email with Swift Mailer
Easy PHP Projects: Measurement Conversion
Easy PHP Projects: Password Utilities
Easy PHP Projects: Single-Serving Sites
Learning PHP
Design the Web: CSS-Controlled SVG with PHP
Learning phpMyAdmin
CakePHP: Uploading Photos
PHP: Managing Persistent Sessions
PHP: Choosing a PHP Editor
Learning PHP SimpleXML
PHP Date and Time Essential Training
Design the Web: Adding Dynamic QR Codes
PHP: Design Patterns
Laravel 4 Essential Training (2014)
Learning the Standard PHP Library
Learning Symfony2 for PHP (2014)
Code Clinic: PHP
PHP: Accessing Databases with PDO and MySQLi
PHP: Creating Secure Websites
PHP: Exporting Data to Files
PHP: Uploading Files Securely
PHP for Web Designers
Teach Kids Programming with PHP
Learning PHP CodeIgniter (2013)
PHP with MySQL Essential Training (2013)
PHP: PEAR, PECL, and Composer
Validating and Processing Forms with JavaScript and PHP
Advanced PHP: Debugging Techniques
PHP with MySQL Beyond the Basics (2009)