آموزش های مرتبط با Project

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Project است که تعداد آن ها 18 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Microsoft Project
Microsoft Project Quick Tips
Program Management for IT Professionals
Microsoft Project 2019 and Project Online Desktop Essential Training
Project Management Foundations: Schedules
Microsoft Project Tips Weekly
Modeling Work Schedules with Calendars in Microsoft Project
Working with Custom Fields and Formulas in Microsoft Project
Selecting and Managing a Project Portfolio with Microsoft Project
Mastering Microsoft Project Graphical Reports
Managing Actual Values in Microsoft Project
Visualizing a Report in Microsoft Project
Managing Subcontractor Projects with Microsoft Project
Managing Budget-Constrained Projects with Microsoft Project
Microsoft Project 2016 Essential Training
Managing Time-Constrained Projects with Microsoft Project
Managing Resource-Constrained Projects with Microsoft Project
Agile Project Management with Microsoft Project
Advanced Microsoft Project
Microsoft Project Web App Essential Training
Microsoft Project 2010 Essential Training
Microsoft Project Server: Administration
Microsoft Project 2013 Essential Training
Project 2007 Essential Training