آموزش های مرتبط با Publisher

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Publisher است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Publisher Essential Training (Office 365)
Affinity Publisher Essential Training
Office 2019 New Features
Office 365 New Features
Office 365: Publisher Essential Training
Publisher 2016 Essential Training
Publisher 2013 Essential Training
Learning Publisher 2013
Publisher 2010 Essential Training
Publisher 2007 Essential Training