آموزش های مرتبط با Ruby

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Ruby است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Ruby: Files, Formats, Templates
Ruby Essential Training: 1 The Basics
Ruby Essential Training: 2 Classes and Modules
Polyglot Web Development
Learning Sinatra
Ruby: Testing with RSpec
Code Clinic: Ruby
Programming Foundations: Programming for Kids
Ruby Essential Training