آموزش های مرتبط با SharePoint

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SharePoint است که تعداد آن ها 66 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Foundations of Enterprise Content Management
Microsoft Power Automate Essential Training
Digital Transformation Tips
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
SharePoint Framework for Developers: 5 SPFx and Angular
SharePoint Teams Sites Quick Tips
SharePoint Online Essential Training: Beyond the Basics
SharePoint 2019: Customizing with Themes and CSS
SharePoint 2019 Essential Training: The Basics
SharePoint Advanced: Document Creation and Automation
SharePoint for Enterprise: Site Owners
SharePoint: Creating Communication Sites
SharePoint Online Essential Training: The Basics
SharePoint Advanced: Working with PowerPivot
Microsoft Flow Essential Training
Foundations of Enterprise Content Management
Information Management: Document Security
Learning Infowise for SharePoint
SharePoint Quick Tips
SharePoint Framework for Developers: 4 Managing External Libraries
SharePoint: Integrating with Access
SharePoint Framework for Developers: 3 Deployment, Upgrades, and Lifecycle
SharePoint Framework for Developers: 2 Authoring and Debugging Solutions
SharePoint Framework for Developers: 1 Understanding the Toolchain
SharePoint Online: Surveys
Yammer 2018 Essential Training
SharePoint Online: Managing Documents
SharePoint Advanced: Optimizing e-discovery
SharePoint 2016: Branding SharePoint Sites
SharePoint for Enterprise: Data Management
SharePoint 365: Advanced Workflows with Nintex
SharePoint for Project Management
SharePoint 365: Integrating with PowerBI
Microsoft Cloud Services: SharePoint Online, OneDrive, and Skype for Business Online
SharePoint for Enterprise: Create a Wiki Reference Library
Business Apps for SharePoint Monthly
SharePoint: Site Customization
SharePoint for Enterprise: Site Owners
SharePoint for Enterprise: Create Web Surveys
Integrating Dynamics 365 with SharePoint
Learning SharePoint 2016
SharePoint 2016: Installation and Configuration
SharePoint: Mobilizing Workflows with PowerApps
Migrating from Google Drive to SharePoint
Migrating from Microsoft SharePoint 2013 to SharePoint 2016
SharePoint Workflow Automation: Nintex
SharePoint Tips Weekly
SharePoint 2016: No-Code Workflows
SharePoint 2016: Managing Large Lists
Planning and Designing a SharePoint 2016 Implementation
Lightning Tools: Conductor Web Part
SharePoint: Compliance Management
Cert Prep: SharePoint 2013 Microsoft Office Specialist (77-419)
SharePoint 2016 Essential Training
SharePoint Online Essential Training
SharePoint 2016 and SharePoint Online New Features
Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013
SharePoint Tips and Tricks
Designing a SharePoint Taxonomy
SharePoint 2013 Security for Users
Managing Projects with SharePoint 2013
SharePoint: Creating No-Code Business Solutions with Composites
Publishing Sites with SharePoint 2013
SharePoint 2013: Installing and Configuring a Test Environment
SharePoint 2013: Site and Collection Templates
SharePoint 2013: Customizing List Forms
Creating Access Web Apps in SharePoint 2013
Microsoft Project Web App Essential Training
SharePoint 2013: Site and Collection Administration
Learning Document Retention and Data Management
SharePoint Designer 2013: Creating Data-Driven Sites
Learning Power Pivot and SharePoint 2013
SharePoint Designer 2013: Branding SharePoint Sites
Microsoft Business Intelligence Stack Essential Training
Managing Records in SharePoint
Learning Microsoft Business Intelligence Stack
SharePoint 2013 for Site Champions and Power Users
Managing Documents with SharePoint 2013
SharePoint 2010 for Site Champions and Power Users
SharePoint Designer 2013: Custom Workflows
SharePoint 2013 Essential Training
SharePoint 2010: Foundation and Server
SharePoint 2013 New Features
Managing Documents with SharePoint 2010
SharePoint Designer 2010: Building Custom Workflows
SharePoint Designer 2010: Branding SharePoint Sites
InfoPath 2010 Essential Training
SharePoint Designer 2010: Creating Data-Driven Web Pages
SharePoint 2010 Essential Training
Learning SharePoint 2010
SharePoint Designer 2007: Branding SharePoint Sites
SharePoint 2007 Essential Training