آموزش های مرتبط با SketchBook Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SketchBook Pro است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

SketchBook Pro: Drawing One-Point Perspective
SketchBook Pro 7 Essential Training
Sketching an F1 Wheel with SketchBook Pro