آموزش های مرتبط با Word

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Word است که تعداد آن ها 59 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Word Online (Office 365)
Cert Prep: Word Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Word Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Word: Mail Merge for Beginners
Word: Mail Merge in Depth
Word Tips and Tricks
Learning Word (Office 365)
Office 2019 New Features
Word 2019 Essential Training
Word Essential Training (Office 365)
Office 365 New Features
Learning Word 2019
Word 2016: Creating Long Documents
Creating Accessible PDFs
Learning Word Online
Word 2016: Templates in Depth
Word: Automating Your Work with Macros
Digital Imaging for Business Professionals
Creating Accessible Documents in Microsoft Office
Word 2016: Styles in Depth
Creating Reports in Word 2016
Office for iPad and iPhone Essential Training
Office 365 New Features
Word Quick Tips
Migrating from Google Docs to Word
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Expert Part Two (77-426)
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Expert Part One (77-425)
Team Collaboration in Office 365
Word Tips Weekly
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Specialist (77-725)
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Expert (77-726)
Cert Prep: Word 2010 Microsoft Office Specialist (77-881)
Migrating from Office 2003 to Office 2016
Migrating from Office 2007 to Office 2016
Migrating from Office 2013 to Office 2016
Migrating from Office 2010 to Office 2016
Word 2016: Advanced Tips and Tricks
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Specialist (77-418)
Word 2016: Mail Merge in Depth
Word 2016: Forms in Depth
Office 365: Word Essential Training
Learning Word 2016
Word 2016 Essential Training
Acrobat DC: Creating Accessible PDFs (2015)
Using Office Shapes and SmartArt to Enhance Business Documents
Word 2013: Styles in Depth
Word 2013: Templates in Depth
Word 2013: Mail Merge in Depth
Using Office 2013 Themes and Templates for Branding
Word 2013: Creating Long Documents
Creating EPUBs from a Word Document
Securing Microsoft Office Files
Weekly Office Workshop
Word 2013: Tips, Tricks, and Shortcuts
Creating Accessible PDFs (2014)
Word and InDesign: Integration
Learning Word 2010
Learning Word 2007
Word 2013 Essential Training
Word 2010: Creating a Mail Merge
Learning Word 2010 (2012)
Word 2010: Tips, Tricks, and Shortcuts
Building Templates in Word
Word: Building Blocks and Macros
Word 2010: Styles
Word 2010: Forms
Word 2007: Forms
Word 2007: Mail Merge
Word 2010: Mail Merge
Word 2007: Styles
Word 2010 Essential Training
Creating Envelopes and Labels with Word 2007
Word 2007: Formatting Long Documents