آموزش های مرتبط با WordPress

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با WordPress است که تعداد آن ها 87 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

WordPress: Action and Filter Hooks
Building a Headless WordPress App with REST API
WordPress: REST API
WordPress: Customizing Themes with Genesis
Learning Genesis for WordPress
WordPress: Migration
Installing and Running WordPress: MAMP
WordPress: Creating an Intranet Website
WordPress: Workflows
Technical WordPress SEO
Customizing a WordPress Theme from an Adobe XD Prototype
Prototyping a WordPress Project in Adobe XD
WordPress: Backing Up Your Site
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress Ecommerce: WooCommerce
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
WordPress: Accessibility
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Building a Small Business Website with WordPress
WordPress: Advanced Custom Fields
WordPress: Building Child Themes
WordPress: Developing Blocks with Gutenberg
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
WordPress: Contact Forms
WordPress: Ask the Instructor
WordPress.com Essential Training
WordPress: SEO
WordPress Content Blocks: Working with Themes
WordPress: Ecommerce
WordPress 5 Essential Training: Site Administration
WordPress 5 Essential Training
WordPress Ecommerce: WooCommerce
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
WordPress: Building Apps with Angular
WordPress: Contact Forms
Installing and Running WordPress: MAMP
WordPress: Plugin Development
WordPress Ecommerce: Easy Digital Downloads
WordPress REST API: Building an Interactive Web App
Advanced WordPress: Action and Filter Hooks
WordPress Themes: Customizing Themes with Genesis
WordPress Ecommerce: WooCommerce Plugins
WordPress REST API: Authentication
WordPress: Creating an Intranet Website
WordPress: REST API
WordPress Plugins: Analytics
WordPress Plugins: SEO
WordPress: Building Themes from Scratch Using Underscores
Customizing WordPress Themes: Hume
WordPress Ecommerce: WooCommerce
WordPress Themes: Twenty Seventeen
Installing and Running WordPress: WAMP
WordPress: Understanding Custom Plugins with PHP
WordPress: Backing Up Your Site
WordPress: Developing Secure Sites
WordPress: Customizing WooCommerce Themes
WordPress: Internationalization
WordPress: Building a Paid Membership Site
WordPress.com Essential Training
WordPress for Education: Multisite
Installing and Running WordPress: Bitnami
Learning Responsive Web Design in the Browser
Migrating WordPress with WP Migrate DB and DB Pro
WordPress Themes: Twenty Sixteen
Building a Single-Page Application with AngularJS and WordPress
WordPress: Mobile Solutions
WordPress: Building Child Themes
WordPress and Genesis: Building Child Themes from Scratch
WordPress DIY: Community Website
WordPress and Genesis DIY: Community Website
WordPress for Education
WordPress DIY: Restaurant Website
WordPress and Genesis DIY: Restaurant Website
WordPress Essential Training
WordPress: Accessibility
WordPress: Ecommerce
Content Marketing: Blogs
WordPress DIY: Freelance/Independent Website
WordPress and Genesis DIY: Freelance/Independent Website
WordPress DIY: Small Business Website
WordPress and Genesis DIY: Small Business Website
WordPress: Developing with Sass and Grunt.js
WordPress: Workflows
WordPress DIY: Weddings and Special Events
WordPress and Genesis DIY: Weddings and Special Events
WordPress DIY: Showcasing Photography
WordPress and Genesis DIY: Showcasing Photography
WordPress DIY: Setting Up WordPress
WordPress and Genesis DIY: Setting Up Genesis
WordPress Themes: Twenty Fifteen
WordPress Developer Tips: Adding Category Images
WordPress Developer Tips: DRY Development
WordPress Developer Tips: Creating a Popular Posts Plugin
WordPress Developer Tips: Information Architecture and the Template Hierarchy
WordPress Developer Tips: Managing Users in the Database
Learning Genesis for WordPress
WordPress: Building a One-Page Style Site
WordPress Plugins: Advanced Custom Fields
WordPress Developer Tips: Enqueuing Styles and Scripts
WordPress Developer Tips: Using Custom Web Fonts
WordPress Plugins: Social Media Buttons
WordPress Themes: Simone
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
Installing and Running WordPress: DesktopServer
WordPress Developer Tips: Deleting Spam Comments in the Database
Creating a Marquee in WordPress with jQuery
Dreamweaver CC and WordPress 3.8 Essential Training (2014)
WordPress Themes: Twenty Fourteen
Creating a Photo Gallery in WordPress with jQuery
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress Themes: Twenty Thirteen
WordPress Themes: Food Blogs
WordPress Themes: Video Blogs
WordPress: Building Responsive Themes
WordPress Themes: Creative Portfolios
Building Themes with Dreamweaver and WordPress (2012)
Building Mobile Sites with Dreamweaver and WordPress (2012)
Building Sites with Dreamweaver and WordPress (2012)
View Source
Creating and Managing a Blog Network with WordPress
WordPress Themes: Photography Portfolios