آموزش های مرتبط با ZBrush

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با ZBrush است که تعداد آن ها 21 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

ZBrush 2020 Essential Training
ZBrush: Modeling a Cartoon Character
ZBrush: Product Prototyping Techniques
ZBrush Tips and Tricks
Maya: Retopology for Animation
Zbrush: Concept Kitbashing
ZBrush 2018 Essential Training
ZBrush and SubD: Design for 3D Printing with SLA
Zbrush and Keyshot for Product Design and Rendering
Learning ZBrushCore
ZBrush 4R8 New Features
ZBrush: Modeling Footwear
ZBrush: Hair with FiberMesh
Sculpting a Game Environment
Matte Painting: Environments for Film
Sculpting a Scarecrow in ZBrush
ZBrush: Rendering
ZBrush: Polypaint
ZBrush: Stylized Sculpting
ZBrush: Tips & Tricks
Sculpt Cloth in ZBrush
Sculpting a Creature with ZBrush and Photoshop
Managing Edge Flow in ZBrush
ZBrush: Sculpting Portraits
ZBrush: 3D Printing
Modeling a Female Android in ZBrush
Chris Korn's Digital Character Design: Start to Finish
Digital Creature Creation in ZBrush Photoshop and Maya
ZBrush 4 Essential Training