آموزش های مرتبط با Word for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Word for Mac است که تعداد آن ها 9 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Word 2019 for Mac Essential Training
Mail Merge in Depth with Word for Mac 2016
Word for Mac 2016: Forms in Depth
Office 365: Learning Word
Office 365 for Mac: Learning Word
Learning Word for Mac 2016
Word for Mac 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Word Essential Training
Migrating from Word 2008 for Mac to Word 2011
Word for Mac 2011 Essential Training
Word 2008 for Mac Essential Training