آموزش های مرتبط با PowerPoint for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PowerPoint for Mac است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

PowerPoint 2019 for Mac Essential Training
PowerPoint for Mac 2016: Tips and Tricks
PowerPoint for Mac 2016: Shortcuts
Office 365 for Mac: Learning PowerPoint
Learning PowerPoint for Mac 2016
Office 365 for Mac: PowerPoint Essential Training
PowerPoint for Mac 2016 Essential Training
PowerPoint for Mac 2011 Essential Training