آموزش های مرتبط با Excel for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Excel for Mac است که تعداد آن ها 18 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Excel 2019 for Mac Essential Training
Excel 2016 for the Mac: Managing and Analyzing Data
Office 365 for Mac: Excel Essential Training
Excel for Mac 2016: Advanced Formatting Techniques
Excel for Mac 2011: Pivot Tables in Depth
Excel for Mac 2016: Charts in Depth
Excel for Mac 2016: Advanced Formulas and Functions
Excel for Mac 2016: Shortcuts
Excel for Mac 2016: Tips and Tricks
Excel for Mac 2016: Pivot Tables in Depth
Learning Excel for Mac 2016
Office 365 for Mac: Learning Excel
Excel for Mac 2016 Essential Training
The 5-Day Excel Challenge
Excel for Mac 2011: Charts in Depth
Excel for Mac 2011: Tips and Tricks
Excel 2011 for the Mac: Managing and Analyzing Data
Excel for Mac 2011 Essential Training
Excel 2008 for Mac: Pivot Tables for Data Analysis