آموزش های مرتبط با Google Analytics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Analytics است که تعداد آن ها 16 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs
Advanced Google Analytics
OMCA™ Certification for Online Marketing Associate Test Prep
SEO Foundations
Google Analytics Essential Training
Learning Web Analytics
Advanced Google Analytics 2017
Google 360 Suite Overview
AdWords and Analytics: Remarketing
Excel: Analyzing Your Marketing Performance
Advanced SEO: Developing an SEO-Friendly Website
SEO: Apps
Google Analytics: Spam Proofing
Google Analytics Essential Training
Introduction to Attribution and Mix Modeling
Calculating Gross Profit with Google Analytics
Marketing Analytics: Presenting Digital Marketing Data
Marketing Analytics: Segmentation and Testing
Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs
Advanced Google Analytics
Learning Google Analytics Premium