آموزش های مرتبط با Media Composer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Media Composer است که تعداد آن ها 13 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Media Composer 2019 Essential Training: 110 Fundamentals 2
Media Composer 2019 Essential Training: 101 Fundamentals 1
Post-Production Productivity
Sapphire for Video Editors
Video Post Productivity Weekly
Media Composer 8.7 Essential Training: 110
Media Composer 8.7 Essential Training: 101
Video Post Tips Weekly
Avid Media Composer 8 Essential Training
Avid Media Composer 7 Essential Training
Pro Tools: Mixing a Short Film
Avid Media Composer: Narrative Scene Editing
Avid Media Composer: Documentary Editing
Color Correction: Creating a Polished Look in Avid Media Composer
Editing with Composites and Effects in Avid Media Composer
Migrating from Final Cut Pro 7 to Avid Media Composer 5.5