آموزش های مرتبط با Windows Phone

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Windows Phone است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Windows 8.1 Phones
Building Windows Phone 8 Apps with Azure
Building a Note-Taking App for Windows Phone 8 and Windows Store
Building Windows Phone 8 Live Tiles
Windows Phone SDK Essential Training
Learning Windows Phone 8 Development