آموزش های مرتبط با Google Docs

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Docs است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating an Editorial Calendar
Google Docs Essential Training
Google Docs: Formatting in Depth
Migrating from Google Docs to Word
Google Apps Script for JavaScript Developers
Google Sheets Advanced Tips and Tricks
Google Docs Advanced Tips and Tricks
Google Drive Advanced Tips and Tricks
Creating an Editorial Calendar
Google Docs Essential Training
Google Docs and Sheets on iOS First Look