آموزش های مرتبط با iPad

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iPad است که تعداد آن ها 21 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Working with Computers and Devices
iOS 13 and iPadOS: iPhone and iPad Essential Training
iOS 13 and iPadOS: iPhone and iPad New Features
iOS 12: iPhone and iPad Essential Training
iOS 12: iPhone and iPad New Features
Learning iPhone and iPad Security
Learning iPhone and iPad Security
iOS 11: iPhone and iPad Essential Training
iOS 11: iPhone and iPad New Features
Office for iPad and iPhone Essential Training
Visio on Mobile and Visio Online: First Look
iOS 10: iPhone and iPad Essential Training
iOS 10: iPhone and iPad New Features
Learning the iPad Pro
iPad Tips and Tricks
Mobile for Business: Setting Up Your iPad and iPhone
iPads for Educators: Deploying 1:1 iPads
Office for iPad and iPhone Essential Training (2014)
Google Docs and Sheets on iOS First Look
iOS 7: iPhone and iPad Essential Training
iPad Apps for Educators
Teacher Tips
Setting Up Your Mobile Office to Work from Anywhere
iPad Classroom: Creating a Research Project
iPad Classroom: The Basics
iPad Music Production: Inputs Mics and MIDI