آموزش های مرتبط با Visual Studio

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Visual Studio است که تعداد آن ها 45 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Visual Studio: Advanced Debugging Tools
Visual Studio Tools for Azure DevOps
ASP.NET: Security
Visual Studio 2019 Essential Training
Visual Studio Code for Python Developers
Debugging in C#
First Look: Visual Studio 2019
Visual Studio for Mac
Continuous Delivery with Azure DevOps
Learning Azure DevOps
Microsoft Office Add-Ins for Developers
Microsoft Cognitive Services for Developers: 2 Speech
Visual Studio App Center for Developers
Docker for .NET Developers with Visual Studio
Microsoft Cognitive Services for Developers
Developing Container Based Applications with Visual Studio and Azure
Developing Distributed Applications with C# and ZeroMQ
DevOps with Visual Studio Team Services
Visual Studio Essential Training: 00 Setup and Configuration
New Features Xamarin and Visual Studio 2017
Source Code Control in .NET with Git Using SourceTree
Windows Presentation Foundation 5: Interaction and Controls
F#: Automated Testing for Developers
Visual Studio Code for Web Developers
What's New in Visual Studio 2017 for F# For Developers
Learning Visual Studio Code
Visual Studio 2017: First Look
Building Cloud Connected Universal Windows Apps
Visual Studio Developer Tips
Windows Presentation Foundation 4: Brushes and Colors
Typescript for C# Programmers
Learning .NET Programming
Windows Presentation Foundation: 3 Events and the Event Model
Deploying .NET Applications with Octopus Deploy
Windows Presentation Foundation: 2 Layout
Windows Presentation Foundation: 1 Build Dramatic Desktop Applications
Learning Visual Studio Team Services
Angular2 for .NET Developers
Visual Studio Essential Training: 11 Data Tools
Visual Studio Essential Training: 10 Protecting Your Code Base with Source Control Providers
Learning Universal Windows App Development
Visual Studio Essential Training: 09 Unit Tests
Visual Studio Essential Training: 08 Extend and Customize the Visual Studio Environment
Windows Package Management: NuGet and Chocolatey
Visual Studio Essential Training: 07 Understanding Project Types
Visual Studio Essential Training: 06 Debug and Troubleshoot Code
Visual Studio Essential Training: 05 Code Editors
Visual Studio Essential Training: 04 Surveying the Programming Languages
Visual Studio Essential Training: 03 Exploring Projects and Solutions
Visual Studio Essential Training: 02 Getting Comfortable with the IDE
Visual Studio Essential Training: 01 Exploring the Visual Studio Ecosystem
Visual Studio 2013 for Windows Store Developers
Visual Studio 2013 for Web Developers
Visual Basic Essential Training
Visual Studio 2012 Essential Training
Silverlight 5 Essential Training
Visual Studio 2010 Essential Training