آموزش های مرتبط با SQL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SQL است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced SQL: Logical Query Processing, Part 2
SQL for Testers
SQL Code Challenges
Microsoft Azure Synapse for Developers
Advanced SQL – Window Functions
Advanced SQL for Application Development
Advanced SQL – Logical Query Processing
Apache Flink: Exploratory Data Analytics with SQL
SAS 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS
Azure Cosmos DB: SQL API Deep Dive
SQL Essential Training
SQL: Data Reporting and Analysis
Introduction to Spark SQL and DataFrames
Advanced SQL for Data Science: Time Series
Advanced SQL for Query Tuning and Performance Optimization
Programming Foundations: Databases
SQL Server: Security, Encryption, and Masking
Data Science on Google Cloud Platform: Designing Data Warehouses
Using Entity Framework Core with Legacy Databases
SQL Essential Training
Learning SQL Programming
Advanced SQL for Data Scientists
SQL Tips, Tricks, & Techniques
SQL: Data Reporting and Analysis
NoSQL for SQL Professionals
SQL Essential Training