آموزش های مرتبط با Print Production

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Print Production است که تعداد آن ها 19 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learn T-Shirt Printing and Design
Photoshop CC 2015 One-on-One: Mastery
Learning Print Production
Print Production: Choosing Paper
Acrobat: Preflight and Print Production
Print Production: Folding
InDesign: Preflight and Printing
Print Production: Direct Mail
InDesign: Print PDFs
Print Production: Digital and Variable Data Printing
Illustrator: Package Design
InDesign: Data Merge and Database Publishing
Print Production: Prepress and Press Checks
Print Production: Packaging
Print Production: Embossing, Foil Stamping, and Die Cutting
Print Production: Spot Colors and Varnish
Learning Print Production (2012)
11 Things Every Newspaper Should Know About PDFs
InDesign CS5: Print Production Guidelines