آموزش های مرتبط با Lightroom

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Lightroom است که تعداد آن ها 105 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Lightroom Classic
Organizing with Lightroom
Lightroom Classic Essential Training
Lightroom Quick Tips: Portraits
Lightroom Quick Tips
Using Lightroom and Photoshop Together
Creating Presets, LUTs, and Profiles for Photography
Lightroom Classic CC Essential Training
Lightroom for Faces
Creating Panoramas with Lightroom
Lightroom CC: Tips and Quick Fixes
Lightroom and Photoshop: Black and White Photography
Simple Photo Edits On Your Phone
Virtual Tours: Video, Photo, and VR
Enhancing Landscape Photos with Photoshop and Lightroom
Lightroom Classic CC: Working Faster
Lightroom Classic CC: Presets Bundle
Lightroom CC: Presets Bundle
Learning Lightroom CC
Creating Art with Your Desktop Scanner
Portrait Photography: High School Seniors
Portrait Project: Landscape Photo Post-Production
Up-Close Portrait Photography: Start to Finish
Portrait Project: Landscape Photo Shoot
Portrait Project: Industrial Post-Production
Migrating from Lightroom Classic CC
Editing Macro Flower Photographs
Migrating from Lightroom Classic CC to Lightroom CC
Lightroom CC First Look
Learning Lightroom Mobile: Import and Capture
Lightroom Classic CC 2015: Tips and Quick Fixes
Creating Time-Lapse Video
Lightroom Classic CC: Mastering the Develop Module (2017)
Lightroom Classic CC and Photoshop Workflows: Start-to-Finish Studies
Lightroom Classic CC and Lightroom Mobile: Raw Workflows
Silhouette Photography: Shooting and Post Processing
Lightroom Classic CC and Photoshop: Workflow Strategies
Kids Photography: Retouching with Lightroom Classic CC and Photoshop
Landscape Photography: Tropical Scenes
Lightroom Classic CC: Creative Color
Infrared Photography: Nature and Landscapes
Underwater Photography: Wide Angle
Landscape Photography: Autumn
Lightroom Classic CC: Customizing Tips and Techniques
Shooting and Processing Panoramas
Creating 360-Degree Panoramas and Interactive Tours
Learning Tethered Shooting
Photo Archiving: Preserving Family Memories
Cleaning Up Your Mess in Lightroom Classic CC
Photoshop and Lightroom Classic CC: Mobile, Desktop, and Cloud
Overcoming Camera and Lens Limitations
Photo Management: Metadata
Exploring Photography: Shooting in Raw Mode
Lightroom Classic CC and Photoshop: Landscape Photography
Photo Tools Weekly
Lightroom Classic CC and Photoshop: Photography Workflow Strategies
Lightroom Classic CC: Advanced Workflow Techniques
Lightroom Classic CC: Shortcuts
Lightroom Classic CC: Managing Photo Catalogs
Using Wacom Tablets with Lightroom Classic CC 2015
Lightroom Classic CC and Photoshop: Black and White Photography
Lightroom Classic CC and Photoshop: Working with Raw-Format Photos
Lightroom Classic CC: Creating Panoramas
Photo Tools Weekly (2015)
Lightroom 6 Essential Training
Lightroom Classic CC Essential Training
Using and Creating Lens Profiles in Adobe CC Applications
Creating Black-and-White Landscape Photos with Lightroom Classic CC
Lightroom Classic CC New Features
Photography: Exploring Composition
Creating Time-Lapse Movies with Lightroom and LRTimelapse
Editing GoPro HERO Photos and Videos with Lightroom and Photoshop
Lightroom and Photoshop Elements: Integration
Lighting a Portrait with Lightroom
Creating an Edgy Look with HDR Toning in Photoshop
Creating a Dramatic Landscape with Lightroom and Photoshop
Migrating from Aperture to Lightroom
Enhancing an Urban Landscape Photo with Lightroom and Photoshop
Photographing and Assembling a Lunar Eclipse Composite
Enhancing Night and Low-Light Photos with Photoshop
Lightroom 5: 7 Making Photo Books
Lightroom 5: 6 Creating Web Galleries
Lightroom 5: 5 Printing
Lightroom 5: 4 Creating Slideshows
Lightroom 5: 3 Basics of Image Sharing
Lightroom 5: 2 Optimizing Your Photos
Lightroom 5: 1 Organizing Your Photos
Lightroom: Color Correction
Time-Lapse Video: Shooting From a Window
Enhancing a Sunset Photograph with Lightroom and Photoshop
Lightroom Mobile First Look
Lightroom: Working with Video
Lightroom and Photoshop: Noise Reduction and Sharpening
Photoshop CC for Photographers: Sharpening
Enhancing iPhone Photos with Lightroom and Photoshop
Enhancing a Portrait of a Young Woman in Lightroom
Photoshop and Lightroom: Cropping
Enhancing a Black-and-White Wedding Photo with Lightroom
Lightroom 5: Sharing Photos Online
Lightroom 5 Essential Training: 6 Creating Slideshows & Web Galleries
Lightroom 5 Essential Training: 5 Creating Prints & Books
Lightroom 5 and Photoshop: Working with Raw Photos (2013)
Lightroom 5 Essential Training: 4 Develop Module Advanced Techniques
Lightroom 5 Essential Training: 3 Develop Module Basics
Lightroom: Presets
Lightroom 5 Essential Training: 2 Managing Images with the Library Module
Lightroom 5 Essential Training: 1 Importing with the Library Module
Learning Lightroom 5
Pixel Playground
Enhancing a Landscape Photo with Lightroom
Lightroom 5 New Features
Enhancing a Travel Photo with Photoshop and Lightroom
Using Lightroom and Photoshop Together
Lightroom 4: Video
Photo Workshop: Portrait of an Exotic Car
Learning Lightroom 4
Lightroom 4: Image Optimization
Lightroom 4: Catalogs
Lightroom: Workflow Strategies
Lightroom 4 Essential Training: 4 Creating Slideshows & Web Galleries
Lightroom 4 Essential Training: 3 Creating Prints & Books
Lightroom 4 Essential Training: 1 Organizing and Sharing with the Library Module
Lightroom 4 Essential Training: 2 Enhancing Photos with the Develop Module
Lightroom 4 New Features
Lightroom 4: Image Management
Lightroom 4: Image Sharing
Learning Lightroom 4 (2012)
Lightroom 4 New Features Overview
Organizing and Archiving Digital Photos
Learning Lightroom 3