آموزش های مرتبط با SQL Server

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SQL Server است که تعداد آن ها 38 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

SQL Server Machine Learning Services: R
SQL Server Machine Learning Services: Python
Querying Microsoft SQL Server 2019
Implementing a Data Warehouse SQL Server 2019
SQL Server Integration Services
Intro to Couchbase for Microsoft SQL Server Experts
SQL Server: Reporting Services
Microsoft SQL Server 2019: New Features
Microsoft SQL Server 2019 Essential Training
Learning Microsoft SQL Server 2019
Learning SSL/TLS
Scaling Your SQL Server Application
SQL Server: Developer and DBA Collaboration
SQL Server: Security for Developers
DevOps for the Database with VSTS and Azure
SQL Server Performance for Developers
Learning SQL Server Development on Linux
SQL Server 2017: Linux, Docker, and macOS
DevOps for the Database with TFS 2018
Learning SQL Server 2017
SQL Server 2017: What's New
SQL Server 2016: Provision a Database
SQL Server 2016: Administer a Database Infrastructure
Learning Azure SQL Querying
New Features in SQL Server 2016 for Developers
Designing Database Solutions for SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2016: Query Data
Developing Microsoft SQL Server 2016 Databases
Microsoft SQL Server 2016 Essential Training
Microsoft SQL Server 2016: Installation and Administration
Learning Microsoft SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2014: Backup and Recovery
SQL Server 2014: Developing Databases
Database Foundations: Administration
Database Foundations: Storage
Migrating Access Databases to SQL Server
SQL Server 2014: Installation and Administration
Database Foundations: Creating and Manipulating Data
Database Foundations: Core Concepts
SQL Server 2014 Essential Training
NoSQL for SQL Professionals
SQL Server 2012: Designing Database Solutions
SQL Server Integration Services
Learning Excel Data-Mining
Microsoft Business Intelligence Stack Essential Training
Learning Relational Databases (2014)
Querying Microsoft SQL Server 2012
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Securing SQL Server 2012
Installing SQL Server 2012
Learning Transact-SQL
Advanced SQL Server: Reporting Services
SQL Server 2012 New Features
SQL Server: Triggers Stored Procedures and Functions
SQL Server 2008 Essential Training