آموزش های مرتبط با Sibelius

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Sibelius است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Sibelius Ultimate 2019 Essential Training: Beyond the Basics
Sibelius Ultimate 2019 Essential Training: The Basics
The Songwriter's Toolkit: Learning from the Masters
The Songwriter's Toolkit: New Perspectives
Sibelius 8 Essential Training: 101
Songwriting Techniques with Chords
Sibelius 7 Essential Training
Sibelius 6 Essential Training