آموزش های مرتبط با Business Skills

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Business Skills است که تعداد آن ها 455 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

The Surprising Science of Meetings (getAbstract Summary)
Becoming a Manager Your Team Loves
Time Management for Busy People
Artificial Intelligence for Marketing
Preparing to Lead: Developing Mental Toughness in Yourself
43 Ideas for Starting a Side Business
Essentials of Mindfulness and Compassion with Scott Shute
Economics for Everyone: Job Markets and the Economy
Creating Powerful Sales Proposals
Entrepreneurship: Bootstrapping Your Business
Building and Managing Signature Products
Mastering Self-Leadership
Essentials of Team Collaboration
How Blockchains Will Change Business
How to Work Smarter, Not Harder: Save Time and Money and Increase Productivity
Components of Effective Learning
How to Train Your Brain For Happiness
Artificial Intelligence Tools and Concepts
Working with Your Personal Strengths and Weaknesses
20 Questions to Help You Start a Business
Leading Change in Large, Distributed Organizations
Building Relationships While Working from Home
Evaluating and Evolving Your Business Model
Your Brain at Work (Blinkist Summary)
Managing Your Emotions at Work
How to Win at the Sport of Business (Blinkist Summary)
Communicate to Influence (Blinkist Summary)
Disruptive Branding (Blinkist Summary)
Negotiating the Nonnegotiable (Blinkist Summary)
The Leader Habit (Blinkist Summary)
Essentialism: Improve Your Work by Focusing on the Essentials (Blinkist Summary)
Sales Management. Simplified. (Blinkist Summary)
Business Chemistry (Blinkist Summary)
Crucial Conversations (getAbstract Summary)
Customer Service and Support During Economic Downturns
Leading a Customer Service Team
Data-Driven Learning Design
Organizing Your Remote Office for Maximum Productivity
Leadership Fundamentals
Work on Purpose
Sales Fundamentals
Virtual Interviewing for HR
Supporting Your Mental Health While Working from Home
Cold Calling: Overcoming Sales Objections
Find Your Passion: How Padma Lakshmi Found Hers
Become Your Own Boss
How to Adapt Your Small Business in a Recession
How to Become a Purpose-Driven Journalist
Just Ask: Dean Karrel
Business Fundamentals for Customer Success Managers
Crisis Communication for HR
How to Recession Proof Your Small Business
Engagement Evaluation Best Practices for Customer Success Management
Leading a Small Business through a Crisis
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
How to Be an Adaptable Employee during Change and Uncertainty
Customer Success Management Fundamentals
Sleep Is Your Superpower
Complete Confidence in Minutes: Weekly
Supply Chain Basics For Everyone
Pivoting Your Small Business in a Crisis
Rolling out a DIBs Training Program in Your Company
Creating a Culture of Learning
The Employee's Guide to Sustainability
Redefining Workplace Learning Analytics
Trello for Agile Teams
Empathy Tips for HR Professionals
Prepare Yourself for a Career in Sales
Small Business Marketing
Teamwork Foundations
Accounting Foundations: Cost-Based Pricing Strategies
The Secrets to Success at Work (UK)
Mixtape: Learning Highlights for Better Productivity
Introduction to Employee Relations (UK)
Setting and Managing Realistic Expectations for Your L&D Program
Empathy for Sales Professionals
Asserting Yourself, an Empowered Choice
Journey Mapping: Case Study in Action
How to Manage Feeling Overwhelmed
Customer Service Using AI and Machine Learning
Building and Managing a High-Performing Sales Team
Motivating Your Team to Learn
Cold Calling Mastery
Empathy for Customer Service Professionals
Working with Prehire Assessments
Creating Your Sales Process
Using Video to Convey Your Passion and Personality
Becoming an AI-First Product Leader
Practical Creativity for Everyone (UK)
The Persuasion Code: The Neuroscience of Sales
Improving Your Judgment for Better Decision-Making
Human Resources: Pay Strategy
Managing Logistics
Interviewing Techniques
Interviewing a Job Candidate for Recruiters
Diversity Recruiting
Developing a Diversity, Inclusion, and Belonging Program
Strategic Planning: Case Studies
Creating Fun and Engaging Video Training: The Why
Writing a Marketing Plan
Customer Service: Serving Customers Through Chat and Text
Diversity, Inclusion, and Belonging
Using Humor In Training to Engage Your Audience
Serving Customers Using Social Media
Critical Thinking for Better Judgment and Decision-Making
Marketing Foundations
Aligning Sales and Marketing
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
Choosing Not to Choose (getAbstract Summary)
The Decision Makeover (getAbstract Summary)
Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness, and Trust (getAbstract Summary)
The Internet Trap: Five Costs of Living Online (getAbstract Summary)
Design Thinking at Work (getAbstract Summary)
The Purpose Effect (getAbstract Summary)
The Five Thieves of Happiness (getAbstract Summary)
Top of Mind: Use Content to Unleash Your Influence (getAbstract Summary)
The Courage Habit (getAbstract Summary)
A Great Place to Work for All (getAbstract Summary)
Mapping Innovation: A Playbook for Navigating a Disruptive Age (getAbstract Summary)
Strategy: A History (getAbstract Summary)
The Rules of Work (getAbstract Summary)
What to Do When There's Too Much to Do (getAbstract Summary)
StoryTraining: Selecting and Shaping Stories That Connect (getAbstract Summary)
The Leader’s Guide to Mindfulness (getAbstract Summary)
Cross-Functional Sales Teams
Using Neuroscience for More Effective L&D
Creating Fun and Engaging Video Training: The How
Letting an Employee Go
Aligning Customer Experience with Company Culture
Understanding Business
Sales Enablement
Social Selling Foundations
Onboarding New Hires as a Manager
Market Research Foundations
Designing a Training Program: Setting Goals, Objectives, and Mediums
Getting Your Talent to Bring Their Best Ideas to Work
Overcoming Imposter Syndrome
Growth Hacking Tips
Calculating the Value and ROI of Customer Service
Mixtape: Highlights from LinkedIn Learning Courses
Supply Chain and Operations Careers: Certification Tips and Tricks
Advanced Persuasive Selling: Persuading Different Personality Types
Learning Impact: The Importance of Storytelling
Attracting, Hiring, and Working with Gen Z
Sales Discovery
Complex Project Tips and Tricks
Learning LinkedIn Recruiter
A3 Problem Solving for Continuous Improvement
Navigating Politics as a Senior Leader
Entrepreneurship Foundations
Managing Stress
Building Customer Loyalty
Customer Service: Call Control Strategies
Winning Back a Lost Customer
Asking Great Sales Questions
Project Management Foundations: Ethics
Learning PRINCE2
Skills for Inclusive Conversations
Avoiding Burnout
Selling to the C-Suite
Social Success at Work
Hiring an Employee for Managers
Business Ethics for Managers and Leaders
Getting to Yes: Advice for Female Founders on How to Get Funded
Cost Reduction: Cut Costs and Maximize Profits
Selling with Authenticity
Unlock Your Team's Creativity
Social Selling Benchmarks and Scorecard
Insights from Influencers and Business Leaders
Launching Your Product
Quality Standards in Customer Service
Systems Thinking
Bystander Training: From Bystander to Upstander
Becoming a Product Manager
Time-Tested Methods for Making Complex Decisions
Negotiating: A Toolkit for Advancing Your Interests
Mindfulness Practices
People Analytics
Customer Service Mastery: Delight Every Customer
Leading at a Distance
Accounting Foundations: Bookkeeping
Cultivating Cultural Competence and Inclusion
Teaching Civility in the Workplace
Business Development: Strategic Planning
Building a Coaching Culture: Improving Performance Through Timely Feedback
Quality Management Foundations
Accounting Foundations: Budgeting
Selling Into Industries: Government
Negotiating with Agility
Customer Service: Motivating Your Team
Managing Anxiety in the Workplace
Growth Hacking Foundations
Following Up after a Sales Meeting
Embracing Unexpected Change
Careers in Supply Chain and Operations
Creating Positive Conversations with Challenging Customers
Building Self-Confidence
Retail Customer Service Management and Coaching
Building Business Relationships
Program Management Foundations
De-Escalating Intense Situations
Doing Good to Build a Profitable Business
Multinational Communication in the Workplace
Strategic Focus for Managers
Your L&D Organization as a Competitive Advantage
Measure What Matters (Blinkist Summary)
Finance Foundations: Income Taxes
Certification Prep: SHRM-CP
Business Process Improvement
Customer Experience: Service Blueprinting
Applying Analytics to Your Learning Program
Managing Someone Older Than You
Becoming a Male Ally at Work
Job Skills: Supply Chain and Operations
Sales Gamification
PowerPoint: Audio and Video
Cross-Selling
Sales: Closing Strategies
Brad Feld on Raising Capital
Brad Feld on Validating Your Startup Idea
Sales: Handling Objections
Creating a Product-Centric Organization
Leading Inclusive Teams
Scaling Your Small Business
Storytelling with Data
Operational Excellence Work-Out and Kaizen Facilitator
The Human Resources Hero
Social Interactions for Multinational Teams
Leading with Intelligent Disobedience
Developing Investment Acumen
Customer Experience: Journey Mapping
Building Rapport with Customers
Interviewing for Product Management Jobs
Business Intelligence for Consultants
Rocking Your First Retail Sales Job
Certification Prep: Professional in Human Resources (PHR)
Customer Service at Your First Retail Job
Discovering Your Strengths
Driving Workplace Happiness
Mastering Conversations in Retail Sales
Meeting Facilitation
HR and Digital Transformation
Critical Roles Consultants Play (and the Skills You Need to Fill Them)
Overcoming Procrastination
Audit and Due Diligence Foundations
Reputation Risk Management
Consulting Foundations: Client Management and Relationships
Selling into Industries: Professional Services
Selling with Stories, Part 2: Stories Great Sales People Tell
Selling into Industries: Telecommunications
Cultivating Mental Agility
Bad Boss: Dealing with a Difficult Manager
Working with an Executive Coach
Conflict Resolution Foundations
Communication for Product Managers
Mergers & Acquisitions
Consulting Foundations: Building Your Brand
Implementing Supply Chain Management
Soft Skills for Sales Professionals
Managing Depression in the Workplace
Lean Inventory Management
Cultivating a Growth Mindset
Selling into Industries: Manufacturing
Foundations of Corporate Training
Becoming Indistractable
Enhancing Resilience
Leading a Customer-Centric Culture
Inventory Management Foundations
Enhancing Team Innovation
Project Portfolio Management Foundations
How to Get Great Customer Service
Working as a Contract or Temporary Employee
Consulting Foundations: The Concept of Value
Lean Six Sigma Teams: Analyze, Improve, and Control Tools
Customer Service: Managing Customer Feedback
Integrating Temporary Workers and Third-Party Employees
Agile Analysis Weekly Tips
Negotiating Your Salary
Navigating Awkward Situations at Work
Advanced Business Development: Communication and Negotiation
Lean Six Sigma Teams: Define and Measure Tools
Consulting Professional Weekly Tips
Selling into Industries: Retail and Consumer Products
Transitioning to Product Management
Public Speaking Foundations
Human Resources: Protecting Confidentiality
Writing Case Studies
Human Resources: Creating an Employee Handbook
Consulting Foundations: Building Your Sales System
Leading Productive Meetings
Start a Business Online
Creel Price on Social Entrepreneurship
Preventing Harassment in the Workplace
Establishing Credibility as a Speaker
Finding Your Time Management Style
Business Law for Managers
Adaptive Project Leadership
Product Innovation for Product Managers
Customer Service Strategy
Human Resources: Strategic Workforce Planning
Employee Experience
Selling Your Small Business
Customer Service Foundations
Become an Entrepreneur Inside a Company
Job Skills: Learning Retail Sales
Executive Coaching
Customer Development for Product Managers
Organizing an Outline
Human Resources: Working with Vendors
Business Development Foundations: Researching Market and Customer Needs
Life Mastery: Achieving Happiness and Success
Sales Operations
Project Management Foundations: Small Projects
Managing Your Career: Early Career
Communication Foundations
Using Questions to Foster Critical Thinking and Curiosity
Retail Sales Foundations
Selling into Industries: Technology Companies
Finding a Job
Managing Team Conflict
Succession Planning
Selling into Companies
Get a Job in Product Management
Negotiation Foundations
Enterprise Agile: Disciplined Agile (DA) versus Spotify
Designing and Running Experiments for Product Managers
Stay Lean with Kanban
Selling into Industries: Healthcare
Selling into Industries: Financial Services
Motivating and Engaging Employees
Competitive and Market Analysis for Product Managers
Customer Development First Steps for Product Managers
Project Management Foundations: Schedules
Introduction to the SHRM-CP Certification Exam
Introduction to the PHR Certification Exam
Sales: Selling Financial Products and Services
Wireframing for Product Managers
Sales: Practical Techniques
Sales: Referral Selling
Customer Service: Handling Abusive Customers
Customer Service: Preventing Turnover
Fred Kofman on Making Commitments
Operational Excellence Foundations
Time Management for Marketers
The Crux of the Course: Key Takeaways from LinkedIn Learning
Product Management Weekly Tips
Supply Chain and Operations Management Weekly Tips
Administrative Professional Weekly Tips
Success Habits
Customer Service: Working in a Customer Contact Center
Product Management and Development Foundations
Metrics for Product Managers
Building the Product and Working with Stakeholders
Human Resources: Building a Performance Management System
Technology for Product Managers
Sales Gamification
Work Stories: Experiences that Influence Careers
Creating the Conditions for Others to Thrive
Sales: Data-Driven Sales Management
Diversity and Inclusion in a Global Enterprise
Human Resources: Payroll
Social Recruiting for Recruiters
Sheryl Sandberg and Adam Grant on Option B: Building Resilience
Fred Kofman on Accountability
Event Planning Foundations
Cert Prep: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Financial Record Keeping
Cert Prep: PRINCE2 Foundation and Practitioner
Time Management: Working from Home
Networking for Sales Professionals
Human Resources: Leadership and Strategic Impact
Recruiting Talent with Social Media
Consulting Foundations
Banking for Small Business
Business Analyst and Project Manager Collaboration
Solution Selling
Product Management: Building a Product Strategy
Product Management: Building a Product Roadmap
Administrative Professional Foundations
Human Resources: Using Metrics to Drive HR Strategy
Customer Service: Problem Solving and Troubleshooting
Sales Pipeline Management
Contracting for Consultants
Human Resources: Selecting an HR System
Customer Service: Serving Internal Customers
What To Do When You Are Bullied at Work
Business-to-Business Sales
Exam Tips: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Human Resources: Understanding HR Systems Features and Benefits
Lean Foundations
Hiring, Managing, and Separating from Employees
Business Analysis Foundations: Competencies
Hiring Contract Employees
Organization Design
Sales: Business to Consumer Online Sales
Sales: Closing a Complex Sale
Holding Yourself Accountable
Creating a Positive Customer Experience
Technical Sales: The Role of the Sales Engineer
Developing Managers in Organizations
Customer Service in the Field
Jeff Dyer on Innovation
Job Skills: Learning the Basics
Listening to Customers
Finance Foundations: Risk Management
Managing Resources Across Project Teams
Finding Your Introvert/Extrovert Balance in the Workplace
Sales: Customer Success
Creating a Culture of Privacy
Selling to Executives
Retail Customer Service
Workshop Facilitation
Interviewing Techniques
Diversity, Inclusion, and Belonging
Working with Difficult People
Customer Service Leadership
Learning LinkedIn Recruiter
Creating a Leadership Development Program
HR as a Business Partner
Delivering Bad News to a Customer
Service Metrics for Customer Service
Sales: Develop a Service Orientation
B2B Marketing Foundations
Customer Service: Writing for Social Media
Human Resources: Compensation and Benefits
Business Math
Creating a Compelling Job Description
Business Ethics for Sales Professionals
Sales Performance Measurement and Reporting
Time Management for Managers
Communicating Employee Rewards
Human Resources: Job Structure and Design
Selling with Stories
Scrum: Advanced
Negotiation Skills
Craft Your Sales Pitch with Competitive Differentiation
Finance and Accounting Tips Weekly
Creating a Culture of Learning
Creating a Culture of Learning (2017)
Customer Advocacy
Writing Under a Deadline
Developing a Mentoring Program
Customer Retention
Six Sigma: Black Belt
Thomas A. Stewart and Patricia O'Connell on Designing and Delivering Great Customer Experience
Six Sigma: Green Belt
Field Sales Management
Arianna Huffington's Thrive 01: Discovering Meditation and Sleep
Arianna Huffington's Thrive 02: Learning How to Unplug and Recharge
Arianna Huffington's Thrive 03: Setting Priorities and Letting Go
Arianna Huffington's Thrive 04: Facing Challenges with Gratitude and Forgiveness
Arianna Huffington's Thrive 05: Igniting Joy through Presence and Wonder
Arianna Huffington's Thrive 06: Understanding the Link between Giving and Success
Advanced Grammar
Sales Channel Management
Problem Solving Techniques
Field Sales
Sales Forecasting
Business Acumen for Project Managers
Key Account Management
Handling Workplace Change as an Employee
Financial Wellness for Couples and Families
Enterprise Agile: Changing Your Culture
Align Recruiting with Job Requirements
Niche Recruiting
Scrum: The Basics
Building Your Team
Vivek Wadhwa on Technology and Doing What Is Right
Measuring Business Performance
Social Selling Foundations
Sales Coaching
Jodi Glickman on Make 'Em Love You at Work
Learning Data Science: Tell Stories With Data
Hiring and Developing Your Future Workforce
Agile Product Owner Role: Techniques
Human Resources: Diversity Recruiting
Implementing an Information Security Program
LinkedIn Profiles for Social Business Success
Managing Office Politics
Transitioning to Management for Salespeople
Jeff Weiner on Managing Compassionately
Creating a Membership Based Business
Improving Your Focus
Nir Eyal on Creating Habit-Forming Products
Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling
Learning Data Science: Ask Great Questions
Creating Your Sales Process
John Maeda on Design, Business, and Inclusion
Quality Standards in Customer Service
Design Thinking: Venture Design
Persuasive Selling
Contracting for Creatives
Learning Data Science: Understanding the Basics
Learning Data Science: Manage Your Team
Agile Project Management: Comparing Agile Tools
Interviewing a Job Candidate for Recruiters
Product Management First Steps
Organizational Learning and Development
Service Innovation
Prepare Yourself for a Career in Sales
Esther Dyson on Cultivating Health at Scale
Talent Sourcing
Inside Sales
Developing Business Acumen
Statistics Foundations: 1
Technical Recruiting
Reid Hoffman and Chris Yeh on Creating an Alliance with Employees
Gary Hamel on Busting Bureaucracy
Shane Snow on Storytelling
Sales Negotiation
PowerPoint 2016: Audio and Video In Depth
Purpose-Driven Sales
Getting Your Ideas Approved
Measure Salesforce Effectiveness
5 Ways to Control Your Time
Efficient Time Management
Balanced Scorecard and Key Performance Indicators
Strategies for External Recruiters
Purchasing Foundations
Human Resources: Handling Workplace Bullying
Sustainability Strategies
Simplifying Business Processes
Six Sigma Foundations
Recruiting Foundations
Managing Customer Expectations for Managers
Critical Thinking
Happiness Tips Weekly
Project Management Foundations
Sramana Mitra on Bootstrapping
Personal Finance Tips and Tricks
Agile Product Owner Role: Foundations
Strategic Human Resources
Finding and Retaining High Potentials
Managing Customer Expectations for Frontline Employees
Recruiting Veterans
Analyzing Sales Competitors
Identify Sales Growth Opportunities
Serving Customers Using Social Media
Phone-Based Customer Service
Managing Your Sales Territory
Managing Your Sales Process
Human Resources in the On-Demand Economy
Writing a Resume
Sallie Krawcheck on Risk-Taking
Administrative Human Resources
Developing Cross-Cultural Intelligence
Setting Team and Employee Goals
Understanding Rights of Publicity: A Deeper Dive
Time Management Tips Weekly
J.T. O'Donnell on Making Recruiters Come to You
Pitching to Investors
Customer Service: Winning Back a Lost Customer
Mindfulness
Human Resources: Running Company Onboarding
Risk-Taking for Leaders
Making Great Sales Presentations
Performance-Based Hiring
Breakeven and Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis
Project Management Foundations: Ethics
Writing in Plain English
Creating Your IT Strategy
Sales Prospecting
Asking Great Sales Questions
Time Management Fundamentals
Agile at Work: Getting Better with Agile Retrospectives
Innovative Customer Service Techniques
Starting a Business with Family and Friends
Learning Design Thinking: Lead Change in Your Organization
Gretchen Rubin on Creating Great Workplace Habits
Learning to Say No
Note-Taking for Business Professionals
Understanding Trade Secrets: A Deeper Dive
Projecting Intelligence
Lean Six Sigma Foundations
Finance Foundations: Business Valuation
Business Ethics
Learning from Failure
Creating Your Personal Brand
Process Improvement Foundations
Managing Diversity
Marketing for Small Business
Agile at Work: Reporting with Agile Charts and Boards
Start Your Own Game Company with John Romero
Sales Secrets for Small Business
Managing Your Personal Investments
Designing Growth Strategies
Managing International Projects
Advertising Foundations
Executive Decision Making
Translating Your Military Skills to Civilian Workplace
Powerless to Powerful: Taking Control
Business Writing Strategies
Running a Profitable Business: Revenue Recognition
Transitioning from Waterfall to Agile Project Management
Influencer Interview: Oprah Winfrey
5 Tips for Building Your Financial Life
Understanding Patents: A Deeper Dive
Avoiding Burnout
Agile at Work: Driving Productive Agile Meetings
Fred Kofman on Managing Conflict
Business Foundations
Strategic Negotiation
Working Remotely
Teamwork Foundations
Running a Profitable Business: Understanding Cash Flow
Creating a Business Plan
Marketing Foundations: Customer Segmentation
Accounting Foundations: Managerial Accounting
Public Relations Foundations: Media Training
Global Strategy
Writing Speeches
Logistics Foundations
Understanding Copyright: A Deeper Dive
Accounting Foundations: Budgeting
Project Management Foundations: Integration
Guy Kawasaki on Entrepreneurship
Learning PRINCE2
Building Accountability Into Your Culture
Finance for Non-Financial Managers
Working with Upset Customers
Business Etiquette: Phone, Email, and Text
Accounting Foundations: Bookkeeping
Developing Resourcefulness
Understanding Trademarks: A Deeper Dive
Organizing Your Office for Maximum Efficiency
Using Customer Surveys to Improve Service
Communicating with Confidence
How to Present and Stay on Point
Agile at Work: Planning with Agile User Stories
Asking for a Raise
Operations Management Foundations
Humor in the Workplace
Strategic Planning Foundations
5 Personal Finance Tips
Crisis Communication
Developing Executive Presence
Project Management: Solving Common Project Problems
Managing Technical Teams
Managing Your Personal Finances
Marketing Foundations: Market Research
Using the Time Value of Money to Make Financial Decisions
Getting Promoted
Nonprofit Management Foundations
Human Resources Foundations
Agile at Work: Building Your Agile Team
Finance Essentials for Small Business
Decision-Making Strategies
Managing a Customer Service Team
Entrepreneurship: Bootstrapping Your Business
Sales Foundations
The Science of Sales
Learning Everyday Math
Running a Profitable Business: Understanding Financial Ratios
Writing a Marketing Plan
Effective Listening
Body Language for Leaders
Learning to Be Assertive
Learning Numeric Data Entry
Project Management Foundations: Requirements
Dealing with a Difficult Boss
Finance Foundations: Income Taxes
Going Paperless: Start to Finish
Supply Chain Foundations
Improving Your Conflict Competence
QuickBooks Payroll Essential Training
Improving Your Memory
Holding Skip-Level Meetings
Project Management Foundations: Stakeholders
Setting Your Financial Goals
Project Management Simplified
Entrepreneurship: Raising Startup Capital
Learning Speed Reading
Top 5 Speed Reading Tips
Project Management Foundations: Procurement
Setting Up Your Small Business as a Legal Entity
Writing a Business Report
Improving Your Judgment
Overcoming Your Fear of Public Speaking
Leading and Working in Teams
Project Management Foundations: Quality
Finance Foundations
Developing a Competitive Strategy
Connecting with Peers in the Workplace
Managing for Results
Giving Your Elevator Pitch
Building Resilience
Executive Leadership
Marketing Foundations