آموزش های مرتبط با Blackboard

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Blackboard است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning to Teach Online
Blackboard Essential Training
Blackboard 9.x Essential Training: Students
Blackboard 9.x Essential Training: Instructors