آموزش های مرتبط با Google AdWords

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google AdWords است که تعداد آن ها 13 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Ads Essential Training
Marketing Tools: SEO
Google Ads (AdWords) Essential Training
Advertising on YouTube
Marketing Tools: Digital Marketing
OMCA™ Certification for Online Marketing Associate Test Prep
Google AdWords Essential Training
Advanced Google AdWords 2017
Google 360 Suite Overview
AdWords and Analytics: Remarketing
Advanced SEO: Developing an SEO-Friendly Website
Programmatic Advertising Foundations
Advertising on YouTube
SEO: Apps
Introduction to PPC with Google AdWords and Bing Ads
Google AdWords: Intermediate Techniques
Writing Ad Copy
Google AdWords Essential Training
Top 5 Tips for Money-Saving AdWords