آموزش های مرتبط با Developer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Developer است که تعداد آن ها 879 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

iOS Development: Threading and Grand Central Dispatch
Build a React Application Using AWS Amplify
Software Testing Foundations: Continuous Testing and DevOps
Python: Programming Efficiently
Women Transforming Tech: Tips for Career Success
Python Data Structures and Algorithms
Android Development Essential Training Part 2
.NET Essentials: Working with LINQ
SQL for Testers
Building an Android App with Jetpack Libraries
JavaScript: Web Form Programming
Managing User Profiles with DynamoDB in Serverless Web Applications
Effective Serialization with Python
Learning PHP
Learning MySQL Development
Migrating from Python 2.7 to Python 3
Advanced CSS Media Queries
Career Insights for Tech Professionals
Software Testing Foundations: Bug Writing and Management
Migrating beyond Java 8
Learning Infrastructure for Developers
Kubernetes Essential Training: Application Development
Secure Coding in Python
AWS for Developers: Step Functions
Parallel and Concurrent Programming with C++ Part 2
React: Testing and Debugging
SQL Code Challenges
PHP for WordPress
Python Data Structures: Dictionaries
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02)
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design Audio Review
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 9 Services and Design Scenarios
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 8 Databases
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 7 Application Deployment
Software Testing Foundations: Testing throughout the SDLC
Android 11: First Look for Developers
Microservices: Design Patterns
Learning React Native
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 6 Auto Scaling and Virtual Network Services
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 5 Identity and Access Management
Microsoft Azure Synapse for Developers
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 4 Compute Services
Python Object-Oriented Programming
Building Great Forms
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 3 Virtual Private Cloud
Unreal: AR Visualization 03 Complex Interactivity
Advanced SQL – Window Functions
Advanced SQL for Application Development
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 2 Storage Design
Unreal: AR Visualization 02 Basic Interactivity
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 1 Cloud Services Overview
Unreal: AR Visualization 01 Basic Concepts
Debugging C Code
Tech Ethics: Avoiding Unintended Consequences
Learning React.js
Advanced C#: Thread-Safe Data with Concurrent Collections
Python Essential Libraries
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
Parallel and Concurrent Programming with C++ Part 1
Amazon EC2 Deep Dive
Amazon EC2 Load Balancers
Amazon EC2 Fundamentals
CompTIA Cloud+ Cert Prep 2 (CV0-002): Storage, Compute, Networking, and Security
CompTIA Cloud+ Cert Prep 3 (CV0-002): Migrating, Maintaining, and Troubleshooting
CompTIA Cloud+ Cert Prep 1 (CV0-002): Introduction to the Cloud and System Requirements
Azure for DevOps: Continuous Integration
Exam Tips: Microsoft Azure Administrator (AZ-104)
Software Design: From Requirements to Release
Azure for Developers: Introduction to the Microsoft Identity Platform
Spring: Spring Batch
Learning Django
Master C Language Pointers
ASP.NET Core: Payment Gateways
JavaScript: Patterns
Advanced ASP.NET Core: Unit Testing
Writing a Tech Resume
Unity Medical Visualization: 02 Animation and Coding
Learning Chrome Web Developer Tools
JavaScript: Best Practices for Data
Unity Medical Visualization: 01 Preparation and Design
AI Algorithms for Gaming
React: Securing Applications
Learning Combine with Swift
Postman Essential Training
Spring: Framework In Depth
Programming Foundations: Beyond the Fundamentals
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
Advanced SQL – Logical Query Processing
Color Trends
AWS: Networking
Android Studio Essential Training 2020
Microsoft Cloud Fundamentals: Exchange Online and Security
Microsoft Cloud Fundamentals: Troubleshooting Microsoft Online Services
Design Patterns: Creational
Ecommerce Fundamentals
Software Testing Foundations: Test Management
Introduction to AWS for Non-Engineers: 3 Core Services
Building a Headless WordPress App with REST API
Advanced Design Patterns: Design Principles
Building Modern Projects with React
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Azure: Understanding the Big Picture
Advanced Selenium: 3 Synchronization Strategies
Learning Java
Microsoft Azure: Controlling Cost
Programming Foundations: Version Control with Git
AWS for Developers: S3
Building Serverless Apps with JAMStack and Eleventy
First Look: Java 14
Learning Swift Playgrounds Application Development
Android App Development: Communicating with the User
Ruby on Rails 6 Essential Training
WordPress: REST API
WordPress: Customizing Themes with Genesis
Microsoft Office 365: Administration
Learning Genesis for WordPress
Learning Claris Connect
Python Code Challenges
AWS Administration: Security Fundamentals
DevOps Foundations: Accelerating Continuous Delivery in the Enterprise
Visual Studio: Advanced Debugging Tools
AWS Administration: Security Operations
Learning ServiceNow
Serverless Static Websites on AWS
Building Dynamic Websites using AWS Lambdas
Building Web APIs with ASP.NET Core
Learning Python 2d Lists: A Game-based Project
Unit Testing in Python
WordPress: Migration
ReasonML: First Look
Azure App Configuration
ESLint: Customizing Styles
ESLint: Checking for Syntax and Logic Errors
Functional Programming with PHP
Azure Essential Training for Developers
Installing and Running WordPress: MAMP
Learning GitHub Actions
Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Google Cloud Platform: Real World Applications
Learning Amazon Web Services (AWS) for Developers
HTML Essential Training
Learning Verilog for FPGA Development
Planning for Azure Active Directory
PLC Sequencer Logic
Software Testing Tips Weekly
Software Testing Foundations: Test Planning
Azure Microservices with .NET Core for Developers
Ethical Hacking: Cloud Computing
Kotlin Essential Training
Visual Studio Code: Building an Extension
Raspberry Pi: GPIO
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance Audio Review
MERN Essential Training
JavaScript for Web Designers
Azure Administration: Business Continuity
Node.js: Securing RESTful APIs
Version Control for Everyone
Azure Service Fabric for Developers
Arduino: Prototyping
Functional Programming with Python
WordPress: Creating an Intranet Website
First Look: PHP 7.4
Azure for Developers: Security Best Practices
Advanced iOS Development: Keychain Access
Agile Software Development: Creating an Agile Culture
Installing Apache, MySQL, and PHP
Crafting Meaningful HTML
Swift 5: Protocol-Oriented Programming
Building a Website with Node.js and Express.js
Serverless and Microservices for AWS
Xcode 11 Essential Training
WordPress: Workflows
SAS® 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS
SAS® 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 1 Manage Identity and Access
Nail Your Software Tester Interview
Azure for DevOps: Application Infrastructure
Microsoft Azure: Active Directory
Azure for Architects: Design a Business Continuity Strategy
Azure for DevOps: Dependency Management
Laravel 6 Essential Training: II Testing, Securing and Deploying Apps
End-to-End JavaScript Testing with Cypress.io
Performance Testing Foundations
AWS: Monitoring and Reporting
Azure Cosmos DB: SQL API Deep Dive
Learning RabbitMQ
Leveraging Cloud Computing for IoT
Efficient Python Production Workflows
AWS Infrastructure as Code for Software Developers
Azure for Developers: Cosmos DB
DevOps Foundations: Your First Project
Learning Amazon Web Services Lambda
AWS Essential Training for Developers
Managing Python Projects
Learning Spring with Spring Boot
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Tech Soft Skills: Interviewing Developers
Java EE 8 Essential Training
Flask Essential Training
Creating Your First Spring Boot Microservice
Building React and Django Apps
Building React and ASP.NET Core Applications
SQL Essential Training
Succeeding as a First-Time Tech Manager
Building Angular and ASP.NET Core Applications
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
Microsoft Cloud Fundamentals: Administering Office 365 and Intune
Secure Coding in C
Data Acquisition with LabVIEW
JavaScript: Test-Driven Development (ES6)
Java 11+ Essential Training
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance
Angular: Cloud-Powered Apps with Firebase
AR for iOS Developers: RealityKit and Reality Composer
C#: String Essential Training
DevOps Foundations: Effective Postmortems
Azure Administration: Load Balancers and Application Gateways
Learning Regular Expressions
Making Sense of the CSS Box Model
Learning Oracle Database 19c
Technical WordPress SEO
Learning Shopify
Access Basics for Excel Users
GitHub Actions First Look
Azure Quick Tips for Developers
Spring: Spring MVC
MySQL Advanced Topics
Building RESTful APIs with Node.js and Express
C#: Collections
SwiftUI Essential Training
Agile Software Development: Clean Coding Practices
Microsoft Cloud Fundamentals: Explore Cloud Services
iOS 13 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
ArcGIS Pro 2.4 Essential Training
iOS 13 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
Gulp.js: Web Project Workflows
Unity: AR Visualization 02 Basic Interactivity
Unity: AR Visualization 03 Complex Interactivity
Learning Google Cloud IoT Core
AWS for Developers: Identity Access Management (IAM)
AWS Essential Training for Architects
Advanced Selenium: Automation Frameworks
Learning QGIS
CCSP Cert Prep: 5 Cloud Security Operations
Implementing a Data Warehouse SQL Server 2019
PLC Ladder Logic Essential Training
Developing Skills for AWS Alexa
Learning LabVIEW
Visual Basic Essential Training
Exam Tips: Microsoft Azure Architect Technologies (AZ-300)
iOS Development: Siri Shortcuts
Introduction to Web APIs
Python Quick Start
Building Your First iOS 13 App
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate
Android App Penetration Testing
Exploring C Libraries
Full Stack Web Development with Flask
CSS Essential Training
Careers in Web Design and Development
Software Testing: Planning Tests for Mobile
CCSP Cert Prep: 4 Cloud Application Security
Advanced ASP.NET Web API 2.2
Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Women Transforming Tech: Breaking Bias
Women Transforming Tech: Getting Strategic with Your Career
Women Transforming Tech: Networking
Women Transforming Tech: Finding Sponsors
Women Transforming Tech: Building Your Brand
Women Transforming Tech: Voices from the Field
Docker on AWS
Software Design: Modeling with UML
Docker on Azure
Azure Resources for AWS Architects
Software Architecture: Domain-Driven Design
Software Design: Developing Effective Requirements
Learning Symfony 4
Xamarin.Forms Essential Training
Software Design: Code and Design Smells
Code Clinic: C++
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cloud Complexity Management for Multicloud Deployments
First Look: MySQL 8 for Developers
Cloud Security Considerations for General Industry
Succeeding in Web Development: Full Stack and Front End
Vue.js: Full-Stack Applications with Firebase
JavaScript: Best Practices for Code Formatting
CSS Layouts: From Float to Flexbox and Grid
ASP.NET Core: Security
WordPress: Backing Up Your Site
Amazon Web Services: Exploring Business Solutions
Java EE 8: Web Services
Access 2019: Building Dashboards for Excel
Shopify Essential Training
Advanced Selenium: Support Classes
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
Azure Administration: Implement and Manage Application Services
Flutter: Part 09 Dart, Cupertino, and Widgets
Flutter: Part 10 Firebase Cloud Firestore
Flutter: Part 05 Flutter and Dart Packages
Flutter: Part 08 Powering Your App with Live Web Data
Flutter: Part 06 Modularizing and Organizing Flutter Code
Flutter: Part 07 Building the UI or Flutter: Part 07 Building UIs
Parallel and Concurrent Programming with Python 1
Flutter: Part 01 Introduction
Flutter: Part 03 Flutter Widgets
Flutter: Part 02 Building Apps
Software Development Life Cycle (SDLC)
CCSP Cert Prep: 3 Cloud Platform and Infrastructure Security
Learning GitLab
Azure Active Directory: Basics
Parallel and Concurrent Programming with Python 2
Intro to Couchbase for Oracle Experts
Biometric Authentication for iOS in Swift
Shared Economy for iOS Development
Building Your First CLI App in Node
Developing Azure Compute Solutions
AWS Quick Tips for Developers
Visual Studio Tools for Azure DevOps
Android Development Essential Training: Manage Data
Web Security: User Authentication and Access Control
Unity and Vuforia: Trying on Watches in Augmented Reality
Flutter: Part 04 Building an App with State
WordPress Ecommerce: WooCommerce
Vue.js: Building an Interface
Learning Julia
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 9 Services and Design Scenarios
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 7 Application Deployment
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 8 Databases
Python: Working with Predictive Analytics
ASP.NET MVC 5 Essential Training
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 6 Auto Scaling and Virtual Network Services
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 5 Identity and Access Management
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 4 Compute Services
Android Development: Understanding Intents
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 3 Virtual Private Cloud
ASP.NET: Security
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 1 Cloud Services Overview (2019)
Vanilla JavaScript: Mobile Game Programming
Azure Administration: Manage Identities
AWS for Developers: ECS and Multi-Region Load Balancing
Visual Studio 2019 Essential Training
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 2 Storage Design
DevOps Foundations: Incident Management
Building RESTful APIs with Flask
Parallel and Concurrent Programming with Java 2
Vanilla JavaScript: Ajax and Fetch
Intro to Couchbase for Microsoft SQL Server Experts
Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms
DevOps Foundations: Chaos Engineering
Building Vue and Node Apps with Authentication
Programming Foundations: Fundamentals
AWS for Developers: PayPal Payment Processing with Lambdas
Ionic 4.0 Essential Training
Learning G Suite Administration
WordPress: Accessibility
AWS for Developers: RDS MySQL Database with Lambdas
Exam Tips: Microsoft Azure Administrator (AZ-103)
AWS for Developers: DynamoDB
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Ionic 4.0 : Deploying Ionic Apps
MySQL Essential Training
Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes
MySQL Installation and Configuration
Lean Software Development
Learning Vuex
Building a Small Business Website with WordPress
Azure for DevOps: Designing a Strategy
Learning HubSpot CRM
Learning TypeScript
Software Testing: Tools
Laravel 5 Essential Training
Learning Cloud Computing: Cloud Governance
Blockchain for Developers: Hyperledger Fabric on Azure
iOS 13 First Look for Developers
Agile Software Development: Transforming Your Organization
Choosing a Cloud Platform for Developers: AWS, Azure, and GCP
Cloud-Native Development Using Java with Eclipse MicroProfile
Building a Reactive App with Angular and Spring Boot 2
WordPress: Advanced Custom Fields
Mobile Testing with Appium
PowerShell for SQL Server Administration
Cucumber Essential Training
Git: Branches, Merges, and Remotes
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Docker for Developers
Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations
Programming Foundations: Test-Driven Development
React: Building Progressive Web Apps (PWAs)
Programming for Non-Programmers: iOS 12 and Swift 5
WordPress: Building Child Themes
Agile Software Development: Extreme Programming
SAP Business One Essential Training
Angular Essential Training
Learning Zoho CRM
CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security
Learning Functional Programming with JavaScript ES6+
Microservices: Asynchronous Messaging
React: Creating and Hosting a Full-Stack Site
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design
Google Cloud Platform Essential Training
Learning Azure Management Tools
Learning Cloud Computing: Core Concepts
GitHub Essential Training
Software Testing: Exploratory Testing
React for Web Designers
Building Full-Stack Apps with React and Spring
Modernize Node.js Apps with Azure App Service
Android App Development: Working with Widgets
Node.js Essential Training: Web Servers, Tests, and Deployment
Parallel and Concurrent Programming with Java 1
Cloud Architecture: Core Concepts
Cloud Computing Careers and Certifications: First Steps
Java EE: Packaging and Deploying an App
Electron: Building Cross Platform Desktop Apps
Android Q First Look for Developers
Learning GitHub Actions
Introducing Jupyter
WordPress: Developing Blocks with Gutenberg
React: State Management
Learning Apache Tomcat
Git Essential Training: The Basics
Tech Sense
Azure Administration: Configure and Manage Virtual Networks
Building Intelligent Chatbots on AWS
Azure Redis Cache
Node.js: Microservices
Learning GitHub
Visual Studio Code for Python Developers
AWS for Developers: Data-Driven Serverless Applications with Kinesis
Developing on AWS Pinpoint for Analytics and User Engagement
Node.js Essential Training
Kotlin for Android: Best Practices
Web Security: Same-Origin Policies
DevOps Foundations: Distributed Tracing
Agile Software Development: Remote Teams
Azure for Developers: Implementing VMs and Batch Jobs
ASP.NET Web Forms Essential Training: 1
Programming Foundations: Design Patterns
Kotlin for Android: Creating a Two-Screen App
Raspberry Pi Weekly
Java EE 7: Enterprise JavaBeans (EJB)
Enterprise Architecture Foundations
Android Development Essential Training: App Architecture
Advanced Java Programming
C: Data Structures, Pointers, and File Systems
Introducing Maven
Learning Amazon SageMaker
MongoDB for MEAN Stack Developers
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Managing App Secrets in .NET Core
Cloud Security Considerations for the Healthcare Industry
Microsoft 365: Health and Security
ASP.NET Core Identity: Authorization Management
Introduction to Test Classes in Salesforce
Python Data Structures: Linked Lists
Debugging in C#
ASP.NET Core Identity: Authentication Management
Learning Web Audio and Video
Android Development: RetroFit
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
Android Development: Audio and Video
AWS CLI: Tips and Tricks
AWS Administration: Tips and Tricks
Java EE: Application Servers
Nail Your Python Interview
Introducing Postman
Swift 5 Essential Training
WordPress: Contact Forms
Programming Foundations: APIs and Web Services
Practical Design Patterns in Swift
Firecracker First Look
Programming Foundations: Databases
Agile Software Development: Code Quality
Building RESTful Web APIs with Django
Developing Long-Running Tasks with Microsoft Azure
First Look: Visual Studio 2019
Azure Administration: Deploy and Manage Virtual Machines
Learning Azure Kubernetes Service (AKS)
Continuous Delivery with GitLab
Azure for Developers: API Management
AWS: Automation and Optimization
Introduction to Microsoft 365 for IT Pros
Spring: Design Patterns
React: Context API Development
Learning Java Applications
JavaScript: Modern Browser APIs
Machine Learning in Mobile Applications
WordPress: Ask the Instructor
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
Python Standard Library Essential Training
Learning Jira Software
JavaScript: Async
Internet of Things with Python and Raspberry Pi
Isomorphic JavaScript with MEVN Stack
Vue.js Essential Training
Software Architecture Foundations
Scaling Applications with Microsoft Azure
Android Development Essential Training: The User Interface
Unity: Integrating GPS and Points of Interest
Deploying Django Apps: Make Your Site Go Live
Create Voice Controlled AR Apps 1: Build a Car Showcase Application
Continuous Integration: Tools
Create a CRM Mobile Application with React Native
Test-Driven Development in Django
Rapid Application Development with Xamarin and Azure App Service
Azure Apps: Diagnostics, Instrumentation, and Logging
Programming Foundations: Software Testing/QA
API Test Automation with SoapUI
Django: Forms
Learning ASP.NET
Learning FPGA Development
Building Real-Time Web Apps with SignalR 2
Azure Administration Essential Training
Building a Paid Membership Site with Django
Learning webpack 4
Learning Arduino: Interfacing with Analog Devices
Kubernetes for Java Developers
Azure: Understanding the Big Picture
DevOps Foundations: Microservices
Access Quick Tips
Access: VBA
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
Visual Studio Code Productivity Tips
ARKit and Unity: Build a Drivable Car in Augmented Reality
Building Laravel and Vue.js Web Apps
AWS for Developers: Simple Email Service (SES)
Learning Flask
Advanced Laravel
iOS and watchOS App Development: Notifications
Learning IoT Development with Azure
Programming Foundations: Data Structures
Learning JDBC
RPA, AI, and Cognitive Tech for Leaders
Android Development Essential Training: Create Your First App
Nail Your C++ Interview
Ruby: Files, Formats, Templates
Serverless Architecture
Advanced Express
JMeter: Performance and Load Testing
C Standard Library
Azure Administration: Implement and Manage Storage
Microsoft Office 365: Administration (2019)
Android Dependency Injection with Dagger 2 and Kotlin
Agile Software Development: Refactoring
Build Spring Boot Apps with the Kotlin Programming Language
Xcode 10 Essential Training
UiPath: Robotic Process Automation (RPA)
Advanced npm
ASP.NET Core New Features
Being an Effective Technical Communicator
Java EE: JavaServer Faces JSF
Agile Software Development: Kanban for Developers
Cloud Architecture: Advanced Concepts
Learning VBA in Excel
Java EE: Web Services
WordPress: Ecommerce
Visual Studio for Mac
Robotic Process Automation: Tech Primer
Essentials of CSS for React Developers
Apollo Client State with React
More CSS Selectors for React Developers
Learning Koa
AWS for Developers: AWS AppSync with GraphQL
AWS for Developers: AWS Amplify
Python GUI Development with Tkinter
C++: Advanced Topics
C++ Templates and the STL
Building Angular and ASP.NET Web API Apps
Android Development: The Navigation Architecture Component
C++ Essential Training
Java Memory Management
Learning Azure Storage for Developers
Node.js for C# Developers
Learning Arduino: Foundations
SharePoint Framework for Developers: 5 SPFx and Angular
GitHub Actions First Look
Azure Storage for Developers: Blobs
Programming Foundations: Secure Coding
Building Serverless Xamarin Apps with Azure
AWS Security Best Practices for Developers
AWS for Developers: Deploying Your Application to the Cloud
Azure Storage for Developers: Files
Learning Google Firebase for Flutter
Introducing Functional Programming in C++
Azure Storage for Developers: Tables
Robot Framework Test Automation: Level 2
Azure Administration: Manage Subscriptions and Resources
ASP.NET MVC 5 Essential Training
BigCommerce Essential Training
Azure Event Grid
C Essential Training: 1 The Basics
Agile Testing
Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques
C++ Best Practices for Developers
Microsoft Office 365: Deployment
Reactive Spring
Continuous Delivery with Azure DevOps
Choosing an Ecommerce Platform for Developers
TypeScript for Node.js Developers
Azure for Developers: Resource Planning
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Robot Framework Test Automation: Sauce Labs
Visual Studio Tips for Web Developers
Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together
Learning Higher-Order Functions with Swift
Kubernetes: Service Mesh with Istio
Android Development Essential Training: Distributing Apps
Programming Foundations: Object-Oriented Design
Building React and ASP.NET MVC 5 Applications
Deploying ASP.NET Applications
Learning HTML Canvas
Ruby Essential Training: 1 The Basics
Ruby Essential Training: 2 Classes and Modules
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Spring 5.0 and Spring Boot 2.0 New Features
Manage Apps with Configuration Manager
Docker for Windows
Learning Azure DevOps
Migrating from REST to GraphQL
JavaScript: Patterns
Agile Software Development: Scrum for Developers
iOS 12 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
Scaling Your SQL Server Application
API Testing Foundations
SQL Server: Developer and DBA Collaboration
Object Oriented Programming with C#
Programming Foundations: Algorithms
Robot Framework Test Automation: Level 1 (Selenium)
Revit: Creating C# Plugins
Docker for Developers
Learning Amazon Web Services (AWS) for Developers
Go Essential Training
First Look: Java 10 and Java 11
Learning Vim
Agile Software Development: Pair and Mob Programming
Code Clinic: C#
Building Serverless Apps on AWS
DevSecOps: Building a Secure Continuous Delivery Pipeline
Building a Website with Node.js and Express.js
iOS Development: Security
Introducing Robotic Process Automation
Practical Test-Driven Development for Java Programmers
Blockchain Programming in iOS Using Swift
iOS 12 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
Building Web Services with Java EE 8
Spring Boot 2 Essential Training
Building Web APIs with ASP.NET Web API 2.2
Advanced Node.js: Scaling Applications
Learning npm the Node Package Manager
Developing with Visual Studio Code
Learning Splunk
Xamarin.Forms Essential Training
Extending, Securing, and Dockerizing Spring Boot Microservices
JavaFX: Properties, Beans, and Bindings
Building a Personal Portfolio with Django
Building Real-Time Web Apps with Spring Boot and WebSockets
Advanced Web Development with Django
Azure DevOps First Look
Java EE: Concurrency and Multithreading
Learning HashiCorp Packer
Building Your First iOS App
Java EE 8: JSON-B
Java Persistence API (JPA): 2 Inheritance and Querying
Test Automation Foundations
Building and Securing RESTful APIs in ASP.NET Core
Extending the Management Scope of Configuration Manager
Docker Essential Training: 6 Security
Learning HashiCorp Vault
SQL Server: Security, Encryption, and Masking
Building Android Apps with AWS
Developer Career Paths and Certifications
Amazon EC2 Load Balancers (2018)
Git for Teams
Microsoft Office Add-Ins for Developers
Microsoft Mixed Reality Development Weekly Tips
Docker Essential Training: 5 Networking
Running Jenkins on AWS
Deploying ASP.NET Core Applications
Amazon EC2 Deep Dive (2018)
SQL Server: Security for Developers
Azure Machine Learning Development: 3 Deploying and Managing Models
Learning SignalR with ASP.NET Core
iOS Lean Controllers: 2 Controls, Views, Extensions, and Networking
Graphite and Grafana: Visualizing Application Performance
Using Entity Framework Core with Legacy Databases
Learning Troubleshooting for Web Developers
Configuration Manager: Configure and Maintain a Management Infrastructure
iOS Lean Controllers: 1 Setup, Persistent Data, and Implementation