آموزش های مرتبط با Developer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Developer است که تعداد آن ها 879 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design Audio Review
Software Testing Foundations: Testing throughout the SDLC
Android 11: First Look for Developers
Microservices: Design Patterns
Learning React Native
Microsoft Azure Synapse for Developers
Python Object-Oriented Programming
Building Great Forms
Advanced SQL for Application Development
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 2 Storage Design
Unreal: AR Visualization 01 Basic Concepts
Debugging C Code
Tech Ethics: Avoiding Unintended Consequences
Learning React.js
Python Essential Libraries
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
Parallel and Concurrent Programming with C++ Part 1
Amazon EC2 Deep Dive
Amazon EC2 Load Balancers
Amazon EC2 Fundamentals
CompTIA Cloud+ Cert Prep 1 (CV0-002): Introduction to the Cloud and System Requirements
Azure for DevOps: Continuous Integration
Software Design: From Requirements to Release
Spring: Spring Batch
Learning Django
Master C Language Pointers
ASP.NET Core: Payment Gateways
JavaScript: Patterns
Advanced ASP.NET Core: Unit Testing
Writing a Tech Resume
Unity Medical Visualization: 02 Animation and Coding
JavaScript: Best Practices for Data
Unity Medical Visualization: 01 Preparation and Design
AI Algorithms for Gaming
React: Securing Applications
Postman Essential Training
Spring: Framework In Depth
Programming Foundations: Beyond the Fundamentals
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
Advanced SQL – Logical Query Processing
Color Trends
AWS: Networking
Android Studio Essential Training 2020
Microsoft Cloud Fundamentals: Exchange Online and Security
Microsoft Cloud Fundamentals: Troubleshooting Microsoft Online Services
Design Patterns: Creational
Ecommerce Fundamentals
Software Testing Foundations: Test Management
Introduction to AWS for Non-Engineers: 3 Core Services
Building a Headless WordPress App with REST API
Advanced Design Patterns: Design Principles
Building Modern Projects with React
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Azure: Understanding the Big Picture
Advanced Selenium: 3 Synchronization Strategies
Learning Java
Microsoft Azure: Controlling Cost
Programming Foundations: Version Control with Git
AWS for Developers: S3
Building Serverless Apps with JAMStack and Eleventy
First Look: Java 14
Learning Swift Playgrounds Application Development
Android App Development: Communicating with the User
Ruby on Rails 6 Essential Training
WordPress: REST API
WordPress: Customizing Themes with Genesis
Microsoft Office 365: Administration
Learning Genesis for WordPress
Learning Claris Connect
Python Code Challenges
AWS Administration: Security Fundamentals
Visual Studio: Advanced Debugging Tools
AWS Administration: Security Operations
Learning ServiceNow
Serverless Static Websites on AWS
Building Dynamic Websites using AWS Lambdas
Building Web APIs with ASP.NET Core
Learning Python 2d Lists: A Game-based Project
Unit Testing in Python
WordPress: Migration
ReasonML: First Look
Azure App Configuration
ESLint: Customizing Styles
ESLint: Checking for Syntax and Logic Errors
Functional Programming with PHP
Azure Essential Training for Developers
Installing and Running WordPress: MAMP
Learning GitHub Actions
Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Google Cloud Platform: Real World Applications
HTML Essential Training
Learning Verilog for FPGA Development
Software Testing Tips Weekly
Software Testing Foundations: Test Planning
Azure Microservices with .NET Core for Developers
Ethical Hacking: Cloud Computing
Kotlin Essential Training
Visual Studio Code: Building an Extension
Raspberry Pi: GPIO
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance Audio Review
MERN Essential Training
JavaScript for Web Designers
Azure Administration: Business Continuity
Version Control for Everyone
Azure Service Fabric for Developers
Arduino: Prototyping
Functional Programming with Python
WordPress: Creating an Intranet Website
First Look: PHP 7.4
Azure for Developers: Security Best Practices
Advanced iOS Development: Keychain Access
Agile Software Development: Creating an Agile Culture
Installing Apache, MySQL, and PHP
Crafting Meaningful HTML
Building a Website with Node.js and Express.js
Serverless and Microservices for AWS
Xcode 11 Essential Training
WordPress: Workflows
SAS® 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS
SAS® 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data
Nail Your Software Tester Interview
Azure for DevOps: Application Infrastructure
Microsoft Azure: Active Directory
Azure for DevOps: Dependency Management
Laravel 6 Essential Training: II Testing, Securing and Deploying Apps
End-to-End JavaScript Testing with Cypress.io
Performance Testing Foundations
AWS: Monitoring and Reporting
Azure Cosmos DB: SQL API Deep Dive
Learning RabbitMQ
Leveraging Cloud Computing for IoT
Efficient Python Production Workflows
AWS Infrastructure as Code for Software Developers
Azure for Developers: Cosmos DB
DevOps Foundations: Your First Project
Learning Amazon Web Services Lambda
AWS Essential Training for Developers
Managing Python Projects
Learning Spring with Spring Boot
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Tech Soft Skills: Interviewing Developers
Java EE 8 Essential Training
Flask Essential Training
Creating Your First Spring Boot Microservice
Building React and Django Apps
Building React and ASP.NET Core Applications
SQL Essential Training
Succeeding as a First-Time Tech Manager
Building Angular and ASP.NET Core Applications
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
Secure Coding in C
Data Acquisition with LabVIEW
JavaScript: Test-Driven Development (ES6)
Java 11+ Essential Training
Angular: Cloud-Powered Apps with Firebase
AR for iOS Developers: RealityKit and Reality Composer
C#: String Essential Training
DevOps Foundations: Effective Postmortems
Learning Regular Expressions
Making Sense of the CSS Box Model
Learning Oracle Database 19c
Technical WordPress SEO
Learning Shopify
Access Basics for Excel Users
GitHub Actions First Look
Azure Quick Tips for Developers
Spring: Spring MVC
MySQL Advanced Topics
Building RESTful APIs with Node.js and Express
C#: Collections
SwiftUI Essential Training
Agile Software Development: Clean Coding Practices
iOS 13 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
ArcGIS Pro 2.4 Essential Training
iOS 13 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
Gulp.js: Web Project Workflows
Unity: AR Visualization 02 Basic Interactivity
Unity: AR Visualization 03 Complex Interactivity
Learning Google Cloud IoT Core
AWS for Developers: Identity Access Management (IAM)
Learning QGIS
Implementing a Data Warehouse SQL Server 2019
Developing Skills for AWS Alexa
Learning LabVIEW
Visual Basic Essential Training
iOS Development: Siri Shortcuts
Introduction to Web APIs
Python Quick Start
Building Your First iOS 13 App
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate
Android App Penetration Testing
Exploring C Libraries
Full Stack Web Development with Flask
CSS Essential Training
Careers in Web Design and Development
Software Testing: Planning Tests for Mobile
CCSP Cert Prep: 4 Cloud Application Security
Advanced ASP.NET Web API 2.2
Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Docker on AWS
Software Design: Modeling with UML
Azure Resources for AWS Architects
Software Architecture: Domain-Driven Design
Software Design: Developing Effective Requirements
Learning Symfony 4
Xamarin.Forms Essential Training
Software Design: Code and Design Smells
Code Clinic: C++
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cloud Complexity Management for Multicloud Deployments
Cloud Security Considerations for General Industry
Succeeding in Web Development: Full Stack and Front End
Vue.js: Full-Stack Applications with Firebase
JavaScript: Best Practices for Code Formatting
CSS Layouts: From Float to Flexbox and Grid
ASP.NET Core: Security
WordPress: Backing Up Your Site
Amazon Web Services: Exploring Business Solutions
Java EE 8: Web Services
Access 2019: Building Dashboards for Excel
Shopify Essential Training
Advanced Selenium: Support Classes
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
Azure Administration: Implement and Manage Application Services
Flutter: Part 09 Dart, Cupertino, and Widgets
Flutter: Part 10 Firebase Cloud Firestore
Flutter: Part 05 Flutter and Dart Packages
Flutter: Part 08 Powering Your App with Live Web Data
Flutter: Part 06 Modularizing and Organizing Flutter Code
Flutter: Part 07 Building the UI or Flutter: Part 07 Building UIs
Parallel and Concurrent Programming with Python 1
Flutter: Part 01 Introduction
Flutter: Part 03 Flutter Widgets
Flutter: Part 02 Building Apps
Software Development Life Cycle (SDLC)
Learning GitLab
Azure Active Directory: Basics
Parallel and Concurrent Programming with Python 2
Intro to Couchbase for Oracle Experts
Biometric Authentication for iOS in Swift
Shared Economy for iOS Development
Building Your First CLI App in Node
AWS Quick Tips for Developers
Android Development Essential Training: Manage Data
Web Security: User Authentication and Access Control
Unity and Vuforia: Trying on Watches in Augmented Reality
Flutter: Part 04 Building an App with State
WordPress Ecommerce: WooCommerce
Vue.js: Building an Interface
Learning Julia
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 7 Application Deployment
Python: Working with Predictive Analytics
ASP.NET MVC 5 Essential Training
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 4 Compute Services
Android Development: Understanding Intents
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 3 Virtual Private Cloud
ASP.NET: Security
Vanilla JavaScript: Mobile Game Programming
Azure Administration: Manage Identities
AWS for Developers: ECS and Multi-Region Load Balancing
Visual Studio 2019 Essential Training
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 2 Storage Design
DevOps Foundations: Incident Management
Building RESTful APIs with Flask
Parallel and Concurrent Programming with Java 2
Vanilla JavaScript: Ajax and Fetch
Intro to Couchbase for Microsoft SQL Server Experts
Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms
DevOps Foundations: Chaos Engineering
Building Vue and Node Apps with Authentication
Programming Foundations: Fundamentals
AWS for Developers: PayPal Payment Processing with Lambdas
Ionic 4.0 Essential Training
Learning G Suite Administration
WordPress: Accessibility
AWS for Developers: RDS MySQL Database with Lambdas
AWS for Developers: DynamoDB
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Ionic 4.0 : Deploying Ionic Apps
MySQL Essential Training
Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes
MySQL Installation and Configuration
Lean Software Development
Building a Small Business Website with WordPress
Learning HubSpot CRM
Learning TypeScript
Software Testing: Tools
Laravel 5 Essential Training
Learning Cloud Computing: Cloud Governance
Blockchain for Developers: Hyperledger Fabric on Azure
iOS 13 First Look for Developers
Agile Software Development: Transforming Your Organization
Cloud-Native Development Using Java with Eclipse MicroProfile
Building a Reactive App with Angular and Spring Boot 2
WordPress: Advanced Custom Fields
PowerShell for SQL Server Administration
Cucumber Essential Training
Git: Branches, Merges, and Remotes
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Docker for Developers
Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations
Programming Foundations: Test-Driven Development
React: Building Progressive Web Apps (PWAs)
Programming for Non-Programmers: iOS 12 and Swift 5
WordPress: Building Child Themes
Agile Software Development: Extreme Programming
SAP Business One Essential Training
Angular Essential Training
Learning Zoho CRM
Learning Functional Programming with JavaScript ES6+
Microservices: Asynchronous Messaging
React: Creating and Hosting a Full-Stack Site
Google Cloud Platform Essential Training
Learning Azure Management Tools
Learning Cloud Computing: Core Concepts
GitHub Essential Training
Software Testing: Exploratory Testing
React for Web Designers
Building Full-Stack Apps with React and Spring
Android App Development: Working with Widgets
Parallel and Concurrent Programming with Java 1
Cloud Architecture: Core Concepts
Java EE: Packaging and Deploying an App
Electron: Building Cross Platform Desktop Apps
Android Q First Look for Developers
Learning GitHub Actions
Introducing Jupyter
WordPress: Developing Blocks with Gutenberg
React: State Management
Learning Apache Tomcat
Git Essential Training: The Basics
Tech Sense
Azure Administration: Configure and Manage Virtual Networks
Building Intelligent Chatbots on AWS
Azure Redis Cache
Node.js: Microservices
Learning GitHub
Visual Studio Code for Python Developers
AWS for Developers: Data-Driven Serverless Applications with Kinesis
Developing on AWS Pinpoint for Analytics and User Engagement
Node.js Essential Training
Kotlin for Android: Best Practices
Web Security: Same-Origin Policies
DevOps Foundations: Distributed Tracing
Agile Software Development: Remote Teams
ASP.NET Web Forms Essential Training: 1
Programming Foundations: Design Patterns
Kotlin for Android: Creating a Two-Screen App
Raspberry Pi Weekly
Enterprise Architecture Foundations
Android Development Essential Training: App Architecture
Advanced Java Programming
C: Data Structures, Pointers, and File Systems
Introducing Maven
MongoDB for MEAN Stack Developers
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Managing App Secrets in .NET Core
Cloud Security Considerations for the Healthcare Industry
Microsoft 365: Health and Security
ASP.NET Core Identity: Authorization Management
Introduction to Test Classes in Salesforce
Python Data Structures: Linked Lists
Debugging in C#
ASP.NET Core Identity: Authentication Management
Learning Web Audio and Video
Android Development: RetroFit
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
Android Development: Audio and Video
AWS CLI: Tips and Tricks
Java EE: Application Servers
Nail Your Python Interview
Introducing Postman
Swift 5 Essential Training
WordPress: Contact Forms
Programming Foundations: APIs and Web Services
Practical Design Patterns in Swift
Firecracker First Look
Programming Foundations: Databases
Agile Software Development: Code Quality
Building RESTful Web APIs with Django
Developing Long-Running Tasks with Microsoft Azure
First Look: Visual Studio 2019
Continuous Delivery with GitLab
Spring: Design Patterns
React: Context API Development
Learning Java Applications
JavaScript: Modern Browser APIs
Machine Learning in Mobile Applications
WordPress: Ask the Instructor
Python Standard Library Essential Training
Learning Jira Software
JavaScript: Async
Internet of Things with Python and Raspberry Pi
Isomorphic JavaScript with MEVN Stack
Vue.js Essential Training
Software Architecture Foundations
Android Development Essential Training: The User Interface
Unity: Integrating GPS and Points of Interest
Deploying Django Apps: Make Your Site Go Live
Create Voice Controlled AR Apps 1: Build a Car Showcase Application
Continuous Integration: Tools
Create a CRM Mobile Application with React Native
Test-Driven Development in Django
Programming Foundations: Software Testing/QA
API Test Automation with SoapUI
Django: Forms
Learning ASP.NET
Learning FPGA Development
Building Real-Time Web Apps with SignalR 2
Azure Administration Essential Training
Building a Paid Membership Site with Django
Learning webpack 4
Learning Arduino: Interfacing with Analog Devices
Kubernetes for Java Developers
Azure: Understanding the Big Picture
DevOps Foundations: Microservices
Access Quick Tips
Access: VBA
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
Visual Studio Code Productivity Tips
ARKit and Unity: Build a Drivable Car in Augmented Reality
Building Laravel and Vue.js Web Apps
AWS for Developers: Simple Email Service (SES)
Learning Flask
Advanced Laravel
iOS and watchOS App Development: Notifications
Learning IoT Development with Azure
Programming Foundations: Data Structures
Learning JDBC
RPA, AI, and Cognitive Tech for Leaders
Android Development Essential Training: Create Your First App
Nail Your C++ Interview
Ruby: Files, Formats, Templates
Serverless Architecture
Advanced Express
C Standard Library
Azure Administration: Implement and Manage Storage
Android Dependency Injection with Dagger 2 and Kotlin
Agile Software Development: Refactoring
Build Spring Boot Apps with the Kotlin Programming Language
Xcode 10 Essential Training
UiPath: Robotic Process Automation (RPA)
Advanced npm
ASP.NET Core New Features
Being an Effective Technical Communicator
Java EE: JavaServer Faces JSF
Agile Software Development: Kanban for Developers
Learning VBA in Excel
Java EE: Web Services
WordPress: Ecommerce
Visual Studio for Mac
Robotic Process Automation: Tech Primer
Essentials of CSS for React Developers
Apollo Client State with React
More CSS Selectors for React Developers
Learning Koa
AWS for Developers: AWS AppSync with GraphQL
AWS for Developers: AWS Amplify
Python GUI Development with Tkinter
C++: Advanced Topics
C++ Templates and the STL
Building Angular and ASP.NET Web API Apps
Android Development: The Navigation Architecture Component
C++ Essential Training
Java Memory Management
Learning Azure Storage for Developers
Node.js for C# Developers
Learning Arduino: Foundations
SharePoint Framework for Developers: 5 SPFx and Angular
GitHub Actions First Look
Programming Foundations: Secure Coding
Building Serverless Xamarin Apps with Azure
AWS Security Best Practices for Developers
AWS for Developers: Deploying Your Application to the Cloud
Azure Storage for Developers: Files
Learning Google Firebase for Flutter
Introducing Functional Programming in C++
Azure Storage for Developers: Tables
Robot Framework Test Automation: Level 2
ASP.NET MVC 5 Essential Training
BigCommerce Essential Training
C Essential Training: 1 The Basics
Agile Testing
Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques
C++ Best Practices for Developers
Reactive Spring
Continuous Delivery with Azure DevOps
Choosing an Ecommerce Platform for Developers
TypeScript for Node.js Developers
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Robot Framework Test Automation: Sauce Labs
Visual Studio Tips for Web Developers
Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together
Learning Higher-Order Functions with Swift
Kubernetes: Service Mesh with Istio
Android Development Essential Training: Distributing Apps
Programming Foundations: Object-Oriented Design
Building React and ASP.NET MVC 5 Applications
Deploying ASP.NET Applications
Learning HTML Canvas
Ruby Essential Training: 1 The Basics
Ruby Essential Training: 2 Classes and Modules
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Spring 5.0 and Spring Boot 2.0 New Features
Docker for Windows
Learning Azure DevOps
JavaScript: Patterns
Agile Software Development: Scrum for Developers
iOS 12 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
Scaling Your SQL Server Application
API Testing Foundations
SQL Server: Developer and DBA Collaboration
Object Oriented Programming with C#
Programming Foundations: Algorithms
Robot Framework Test Automation: Level 1 (Selenium)
Revit: Creating C# Plugins
Docker for Developers
Learning Amazon Web Services (AWS) for Developers
Go Essential Training
First Look: Java 10 and Java 11
Learning Vim
Agile Software Development: Pair and Mob Programming
Code Clinic: C#
Building Serverless Apps on AWS
DevSecOps: Building a Secure Continuous Delivery Pipeline
Building a Website with Node.js and Express.js
iOS Development: Security
Introducing Robotic Process Automation
Practical Test-Driven Development for Java Programmers
Blockchain Programming in iOS Using Swift
iOS 12 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
Building Web Services with Java EE 8
Spring Boot 2 Essential Training
Building Web APIs with ASP.NET Web API 2.2
Advanced Node.js: Scaling Applications
Learning npm the Node Package Manager
Developing with Visual Studio Code
Learning Splunk
Xamarin.Forms Essential Training
Extending, Securing, and Dockerizing Spring Boot Microservices
JavaFX: Properties, Beans, and Bindings
Building a Personal Portfolio with Django
Building Real-Time Web Apps with Spring Boot and WebSockets
Advanced Web Development with Django
Azure DevOps First Look
Java EE: Concurrency and Multithreading
Learning HashiCorp Packer
Building Your First iOS App
Java EE 8: JSON-B
Java Persistence API (JPA): 2 Inheritance and Querying
Test Automation Foundations
Building and Securing RESTful APIs in ASP.NET Core
Docker Essential Training: 6 Security
SQL Server: Security, Encryption, and Masking
Building Android Apps with AWS
Developer Career Paths and Certifications
Amazon EC2 Load Balancers (2018)
Git for Teams
Microsoft Office Add-Ins for Developers
Microsoft Mixed Reality Development Weekly Tips
Docker Essential Training: 5 Networking
Running Jenkins on AWS
Deploying ASP.NET Core Applications
Amazon EC2 Deep Dive (2018)
SQL Server: Security for Developers
Azure Machine Learning Development: 3 Deploying and Managing Models
Learning SignalR with ASP.NET Core
iOS Lean Controllers: 2 Controls, Views, Extensions, and Networking
Graphite and Grafana: Visualizing Application Performance
Using Entity Framework Core with Legacy Databases
Learning Troubleshooting for Web Developers
iOS Lean Controllers: 1 Setup, Persistent Data, and Implementation
Node.js: Security
Java Design Patterns: Creational
ASP.NET MVC 5 Identity: Authentication and Authorization
Azure Machine Learning Development: 2 Learning ML Studio
Learning Docker
AWS API Gateway with HTTP, Lambda, DynamoDB, and iOS
Web Servers and APIs using C++
Azure Developer Tips
Building iOS Apps with AWS Mobile
Learning NGINX
WebAssembly: Accessing C and C++ in Web Applications
Azure Machine Learning Development: 1 Basic Concepts
C Programming for Embedded Applications
Learning the Elastic Stack
Behavior-Driven Development
Learning Arduino: Interfacing with Hardware
Learning Google Flutter for Mobile Developers
Using Generics in C#
Blazor First Look
Advanced Python
JavaScript: Scope
iOS Development: Architecture
Jenkins Essential Training
ASP.NET MVC: Building for Productivity and Maintainability
Learning C++
Python: XML, JSON, and the Web
Kubernetes: Monitoring with Prometheus
Code Clinic: JavaScript
Learning PLC Ladder Logic
Advanced iOS App Development: Core Animation
Python for the C# Developer
Docker Essential Training: 4 Storage and Volumes
Building Android Apps with Azure
DevOps for the Database with VSTS and Azure
SSL Certificates for Web Developers
RxJava: Design Patterns for Android Developers
Learning C
Learning ARKit for Developers
Python Basics for Java Developers
Code Clinic: C
JavaScript: Classes
Node.js: Debugging and Performance Tuning
Learn Java Cryptography
Automation with Azure Powershell and ARM Templates
TeamCity 2017 Essential Training
First Look: Rust
SQL Essential Training
Fluent API Development in C#
Bamboo Essential Training
Test-Driven Development in C++
Unit Testing and Test Driven Development in Python
Advanced Node.js
Reactive Programming with Java 8
Agile Software Development
Mixed Reality Development Fundamentals
Building JSF Web Applications with Java EE 7
Selenium Essential Training
Xamarin Essential Training: Create Your First App
Java Persistence API (JPA): 1 The Basics
Learning Jira Software
Lean Technology Strategy: Running Agile at Scale
Learning Eclipse
Android Studio Essential Training
Learning JVM Languages: JVM, Java, Scala
Lean Technology Strategy: Starting Your Business Transformation
IoT Foundations: Operating System Applications
Code Clinic: R
Code Clinic: Swift
Learning Cloud Computing: The Cloud and DevOps
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Raspberry Pi Essential Training
Spring: Messaging with JMS
Code Clinic: Python
Learning JUnit 5
Laravel 5.6 New Features
Entity Framework Core Essential Training: 2
iOS Development: Auto Layout Programmatically
C# Best Practices for Developers
Docker: Image Creation, Management, and Registry
OWASP Top 10: #1 Injection and #2 Broken Authentication
Cloud Computing with IBM Bluemix
Lean Technology Strategy: Moving Fast With Defined Constraints
Python Automation and Testing
App Center: Continuous Integration and Delivery for iOS
Learning JavaScript Debugging
Android App Development: Accessibility
Lean Technology Strategy: Building High-Performing Teams
iOS Development with Firebase
Spring: Spring Security
DevOps Foundations: Monitoring and Observability
Unit Testing for iOS Developers
Android Development: Building Battery-Conscious Apps
Learning Linux Shell Scripting
Plan Your Next Play in IT
Learning Terraform
Scripting for Testers
Java EE: Contexts and Dependency Injection
Code Clinic: Java
Learning Functional Programming with Swift
Building an Android App with Architecture Components
Kubernetes: Microservices
Extending Laravel with First Party Packages
Choosing a Cross-Platform Development Tool: Cordova, Ionic, React Native, Titanium, and Xamarin
SharePoint Framework for Developers: 4 Managing External Libraries
Spring: Spring MVC
Kubernetes: Cloud Native Ecosystem
ASP.NET MVC: HTTP Request Life Cycle
Building Web APIs with ASP.NET Core
Learning NetBeans
SharePoint Framework for Developers: 3 Deployment, Upgrades, and Lifecycle
Game Design Foundations: 3 Pitch, Propose, and Practice
Java EE: Design Patterns and Architecture
ASP.NET Core: Converting Synchronous Calls to Asynchronous
Learning Vagrant
SQL Server Performance for Developers
Learning SQL Server Development on Linux
Programming for Non-Programmers: Android & Kotlin
SharePoint Framework for Developers: 2 Authoring and Debugging Solutions