آموزش های مرتبط با XD

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با XD است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

User Experience (UX) for Non-Designers
Adobe XD Essential Training: Design
Animating Adobe XD Ad Designs with Animate
Applied Interaction Design: Managing Comments
Applied Interaction Design: Accordion Folds
Adobe XD Essential Training: Design
Adobe XD: Migrating from Sketch
Adobe XD: Building a Responsive Component Library
Learning Design Sprints
Creating a Design System with Adobe XD
Customizing a WordPress Theme from an Adobe XD Prototype
Prototyping a WordPress Project in Adobe XD
Applied Interaction Design: Onboarding Flow
Developing Plug-Ins and Extensions for Adobe XD
Adobe Photoshop to XD: Web Design Process
Applied Interaction Design: Card Transitions
Prototyping Microinteractions with After Effects
Learning Adobe XD
Adobe XD New Features Weekly
Adobe XD: Using UI Kits
Adobe XD: Prototyping Tips and Tricks
Adobe XD Essential Training: Prototype and Share (2019)
Adobe XD Essential Training: Design (2019)
Adobe XD for Designers
Adobe XD Essential Training: Prototype and Share
Adobe XD CC Essential Training: Design