آموزش های مرتبط با Genesis

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Genesis است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

WordPress: Customizing Themes with Genesis
Learning Genesis for WordPress
WordPress Themes: Customizing Themes with Genesis
WordPress and Genesis: Building Child Themes from Scratch
WordPress and Genesis DIY: Community Website
WordPress and Genesis DIY: Restaurant Website
WordPress and Genesis DIY: Freelance/Independent Website
WordPress and Genesis DIY: Small Business Website
WordPress and Genesis DIY: Weddings and Special Events
WordPress and Genesis DIY: Showcasing Photography
WordPress and Genesis DIY: Setting Up Genesis
Learning Genesis for WordPress