آموزش های مرتبط با CentOS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CentOS است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Linux: The Linux Kernel
Cert Prep: Red Hat Certified System Engineer (EX300)
Learning CentOS Linux
Linux System Engineer: Bash Shell Scripting for Automation
Linux System Engineer: Network Bonding, IPv6, Routing, and Virtual Systems
Learning CentOS Linux