آموزش های مرتبط با Box

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Box است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Box.com Essential Training
Managing Projects with Box
Learning Box Administration
Learning Box