آموزش های مرتبط با Google Classroom

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Classroom است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Moving Your Class Online Quickly and Efficiently
Learning Google Classroom 2016