آموزش های مرتبط با PowerShell

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PowerShell است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning PowerShell Core
PowerShell for SQL Server Administration
PowerShell for Exchange Administration
PowerShell: Scripting for Advanced Automation
PowerShell: Functions for Advanced Automation
SharePoint 2016: Installation and Configuration
PowerShell Desired State Configuration Essential Training
Learning PowerShell 5
Building Your Technology Skills
Learning PowerShell Integrated Scripting Environment
PowerShell 5 Essential Training
PowerShell: Web Access
PowerShell 2.0 for Exchange Server
PowerShell: DrillBits
PowerShell 3.0: Scripting and Tool Making
PowerShell 3.0 for Administrators