آموزش های مرتبط با Hadoop

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Hadoop است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Hadoop
Big Data Analytics with Hadoop and Apache Spark
Hadoop for Data Science Tips, Tricks, & Techniques
Extending Hadoop for Data Science: Streaming, Spark, Storm, and Kafka
Hadoop: Data Analysis
Transitioning from Data Warehousing to Big Data
Learning Hadoop