آموزش های مرتبط با SharePoint Designer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SharePoint Designer است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

SharePoint 2016: Branding SharePoint Sites
SharePoint 2013: Customizing List Forms
SharePoint Designer 2013: Creating Data-Driven Sites
SharePoint Designer 2013: Branding SharePoint Sites