آموزش های مرتبط با Lightroom Mobile

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Lightroom Mobile است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Lightroom Mobile
Learning Lightroom Mobile: Share Your Work
Learning Lightroom for Mobile: Improve Your Photos
Learning Lightroom Mobile: Improve Your Workflow
Learning Lightroom Mobile: Import and Capture
Lightroom Classic CC and Lightroom Mobile: Raw Workflows
Learning Lightroom Mobile